Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 14-5-2018 
 Tải file tại đây

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII 1

1.  Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII 1

2.   Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ. 2

3.Bảo hiểm xã hội: Còn nhiều hạn chế, bất cập. 4

4. Nhiều kỳ vọng vào kết quả Hội nghị Trung ương 7. 4

5.  Giảm cồng kềnh bộ máy là cách ngắn nhất để tăng lương. 5

6.  Lương công chức sau cải cách có thể lên tới 33 triệu đồng một tháng. 6

CHÍNH SÁCH MỚI 7

7.  Vi phạm về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi bị phạt đến 200 triệu. 7

TƯ DUY MỚI - CÁCH LÀM HAY.. 8

8. Đà Nẵng: Phạt cán bộ bằng thẻ xanh, thẻ vàng. 8

9.  Quảng Nam: Cách làm hay giúp người dân thoát nghèo. 9

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP. 10

10.Nhiều doanh nghiệp chưa tận dụng được cơ hội từ Hiệp định CPTPP. 10

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN.. 10

11. Bài toán tăng lương qua một góc nhìn…... 10

QUẢN LÝ.. 12

12.Tổng Bí thư: “Ai tay đã ít nhiều nhúng chàm thì phải sửa đi”. 12

13.Tổng cục Biển và Hải đảo bổ nhiệm nhiều người thiếu tiêu chuẩn. 13

14.  Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ cho 4 đơn vị 13

15.Xe đạp tuần tra Công an Hà Nội “đắp chiếu”. 14

16.  Đà Nẵng: Xe đạp tuần tra là tốt nhưng khó thực hiện. 14

17.  Đề xuất tăng gấp 5 lần thuế suất tuyệt đối với thuốc lá. 15

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.. 15

18. Đấu thầu qua mạng. 15

THẾ GIỚI 16

19.Trung Quốc sẽ ban hành “tiêu chuẩn” blockchain vào năm 2019. 16

20.Nhật Bản giảm giờ làm cho nhân viên bán hàng. 16

 HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII       

Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị.

 Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng và sâu sắc Đề án và Tờ trình của Bộ Chính trị, Hội nghị đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất trí ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố phát huy những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được trong nửa đầu của nhiệm kỳ khóa XII, tạo khí thế, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

 Đối với nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Nghị quyết đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế.

 Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên để củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo: "Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm.

 Phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức chạy quyền. Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tố chức cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.

 Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ, mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp".

 Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, với những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể nhìn thấy được, cảm nhận được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng cần có quyết tâm lớn, sự thống nhất cao, quyết liệt, nói đi đôi với làm, phấn đấu thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết về công tác cán bộ trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XII.

 Tổng Bí thư cũng đề nghị từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương, rà soát, cơ cấu đội ngũ cán bộ gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội BBảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. (VTV.vn 12/5, Quang Anh)Về đầu trang

Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ

Để cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ, Trung ương yêu cầu chống chạy chức quyền, thân quen, cánh hẩu... Đây là một giải pháp quan trọng ngăn chặn tha hóa công quyền.

 Trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập công tác xây dựng cán bộ cấp chiến lược và tóm lược một số nội dung được Trung ương thống nhất đưa vào Nghị quyết. Theo đó, điểm nhấn của Nghị quyết lần này là Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn có nhiều khó khăn, thách thức lớn của đội ngũ cán bộ và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ; coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 Ban Chấp hành Trung ương đã yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền.

 Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

 Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ: vấn đề cán bộ và công tác cán bộ là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến con người, xây dựng con người, rất khó, phức tạp và hệ trọng. Trung ương yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý thống nhất đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Vừa chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật vừa tạo môi trường, cơ chế để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ; vừa phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm vừa tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm.

 Quán triệt nguyên tắc về quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa "xây" và "chống"; giữa "đức" và "tài"; giữa "hồng" và "chuyên"; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa kế thừa và phát triển; giữa thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân và tập thể.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đề cập 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Hội nghị lần này đã đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Về việc triển khai nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ, Tổng Bí thư yêu cầu: từ trên xuống dưới phải lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được. (VTV.vn 13/5, PV)Về đầu trang

Bảo hiểm xã hội: Còn nhiều hạn chế, bất cập

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã ra nghị quyết về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư đã nêu rõ các hạn chế, bất cập mà việc ban hành, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cần khắc phục trong thời gian tới.

 Cụ thể, việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng; độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm; số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh. Thiết kế chính sách bảo hiểm hưu trí, trong đó có vấn đề về tuổi nghỉ hưu còn nhiều điểm chưa phù hợp, còn nặng về nguyên tắc "đóng - hưởng" mà chưa chú ý thỏa đáng đến nguyên tắc "chia sẻ". Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn.

 Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, còn nặng về các giải pháp giải quyết hậu quả thất nghiệp mà chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế. Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều điểm chưa phù hợp.

 Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế. Tính tuân thủ pháp luật chưa cao; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục. Nhận thức của một bộ phận người lao động và người sử dụng lao động về vai trò, tác dụng của bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ và toàn diện; công tác thông tin, tuyên truyền chưa có những đổi mới mạnh mẽ để mang lại hiệu quả tốt hơn về phát triển đối tượng, tạo niềm tin vững chắc để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: hệ thống chính sách bảo đảm an sinh xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện tính nhân văn và bản chất tốt đẹp của chế độ. Trong đó, bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính.

 Về hướng cải cách đã được Trung ương thống nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập việc thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp, phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc "đóng - hưởng", "công bằng", "bình đẳng", "chia sẻ" và "bền vững". Củng cố niềm tin, sự hấp dẫn và hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội. Đảm bảo cân đối tài chính Quỹ bảo hiểm xã hội về dài hạn, đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và bền vững. (VTV.vn 13/5, PV)Về đầu trang

Nhiều kỳ vọng vào kết quả Hội nghị Trung ương 7

Cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình cho rằng, cả ba đề án quan trọng được Hội nghị Trung ương bàn và thông qua lần này là các đề án có tính khoa học và thực tiễn cao.

 Sau một tuần diễn ra, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã bế mạc ngày 12/5. Theo dõi những thông tin về kết quả của hội nghị này, người dân cả nước đặc biệt quan tâm và đánh giá cao về những đổi mới trong khâu tổ chức. Các đề án được chuẩn bị công phu và có nội dung khoa học, thiết thực. Công tác thông tin tuyên truyền về Hội nghị cũng cho thấy những bước tiến lớn về dân chủ trong Đảng.

 Cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình cho rằng, cả ba đề án quan trọng được Hội nghị Trung ương bàn và thông qua lần này về Xây dựng đội ngũ cán bộ; cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đều là các đề án có tính khoa học và thực tiễn rất cao. Trong đó, nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới được bàn thảo tại hội nghị có nhiều bước đột phá.

 Các cán bộ và đảng viên cũng đánh giá cao chủ trương cải cách tiền lương được vừa được thông qua bởi làm tốt việc này không chỉ tạo ra một động lực mới cho đội ngũ cán bộ làm việc mà còn góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống cũng như phòng chống tham nhũng.

 Nhiều người cho rằng, công việc của toàn Đảng cũng là mối quan tâm của toàn dân. Những quyết sách lớn của Đảng cũng là khát vọng, niềm tin ý chí và trí tuệ của dân. Được dân đồng tình ủng hộ đó là quyết sách đúng, nhưng điều quan trọng là cần có quyết tâm hành động để những quyết sách này đi vào cuộc sống. (Kênh VTV1 – Bản tin Chào buổi sáng lúc 6h ngày 13/5)Về đầu trang

Giảm cồng kềnh bộ máy là cách ngắn nhất để tăng lương

Theo Đề án cải cách chính sách tiền lương vừa được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII), dự kiến điều chỉnh mức tiền lương thấp nhất trong khu vực công là khoảng 4,1 triệu đồng/tháng vào năm 2021. Mức lương này, nếu phải tính cả trượt giá trong khoảng thời gian hơn hai năm rưỡi tới, có thể nói là thấp, và chưa chắc giúp cho những người hưởng lương từ ngân sách sống được bằng lương.

 Thế nhưng để nâng mức lương thấp nhất của khu vực công lên 4,1 triệu đồng/tháng, ngân sách cũng đã phải thêm một gánh nặng lớn về chi thường xuyên, góp phẩn làm tăng thêm bội chi ngân sách, và nợ công có khả năng sẽ vượt trần 65% GDP.

 Cả hai phía – ngân sách quốc gia và người ăn lương từ ngân sách - đều gặp khó, song không phải là không có cách để giải quyết. Cách ngắn nhất mà nhiều quốc gia áp dụng chính là giảm cồng kềnh bộ máy ăn lương khu vực công. Theo các số liệu đến cuối năm 2017, Việt Nam hiện có khoảng 11 triệu người hưởng lương liên quan đến ngân sách. Còn xét theo tiêu chí tỉ lệ công chức, viên chức/dân số được World Bank công bố, tỉ lệ tại Việt Nam là 4,8%, nằm trong tốp đầu khu vực Đông Nam Á. Nhưng sẽ phiến diện nếu chỉ đánh giá dựa vào tiêu chí này. Bởi nếu nhìn sang các quốc gia phát triển khác như Đức và Mỹ,  tỉ lệ công chức/dân số của họ cao hơn Việt Nam rất nhiều – lần lượt là 7,3% và 7,4%.

 Tỉ lệ công chức/dân số cao mà lương công chức vẫn cao là nhờ nền kinh tế phát triển, GDP lớn và ngân sách dồi dào. Nhưng đằng sau, cốt lõi để làm nên các yếu tố này chính là năng suất lao động nói chung trong xã hội, hiệu quả làm việc của bộ máy công quyền.

 Một thực trạng ở Việt Nam đã được đề cập nhiều là không ít cán bộ công chức, viên chức “sáng cắp ô đi tối cắp ô về”, làm việc ít trách nhiệm – thiếu nhiệt tình, các cửa tiếp dân thường xuyên bị ứ đọng hồ sơ và trễ hạn giải quyết, thái độ tiếp dân cửa quyền, thậm chí sách nhiễu.v.v…

 Sự không hiệu quả đầu tiên chính là ngân sách phải gồng mình để trả lương cho những cán bộ công chức, viên chức như thế.

 Và con đường đầu tiên và cũng là ngắn nhất, hữu hiệu nhất để có nguồn tiền tăng lương mà không gây nhiều áp lực lên ngân sách chính là tinh giản những cán bộ công chức viên chức đó, qua đó cũng giúp nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính công.

 Song nếu không có các phương pháp để đo lường, định lượng thì sẽ khó kiểm soát được hiệu quả xử lí công việc như thế nào của bộ máy công quyền. TPHCM gần đây khi bàn về đề án chi thu nhập tăng thêm cho khu vực nhà nước, đã đề nghị áp dụng đánh giá theo các chỉ số hoàn thành công việc (KPI) chứ không thể cứ tiếp tục theo định tính chung chung dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc” để rồi ngân sách và người dân phải gánh chịu. (Lao Động 13/5, Thế Lâm)Về đầu trang

Lương công chức sau cải cách có thể lên tới 33 triệu đồng một tháng

Các phương án điều chỉnh tiền lương được trình ra Hội nghị Trung ương 7 đều lấy mức lương thấp nhất của công chức, viên chức là 4,14 triệu đồng. Đáng lưu ý, một trong các phương án thì lương công chức có thể đạt mức 33,4 triệu đồng/tháng, ở mức chuyên gia cao cấp bậc 3.

 Ban cán sự Đảng Chính phủ vừa trình đề án cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, phương án tăng lương cụ thể cho khối cán bộ, công chức đã được nêu rõ để xin ý kiến Trung ương quyết định.

 Tờ trình nêu rõ mức tiền lương thấp nhất của khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp, được xác định bằng mức lương thấp nhất bình quân của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

 Dự kiến mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức năm 2021 là 4,14 triệu đồng/tháng. Con số 4,14 triệu đồng này là mức lương thấp nhất của công chức, viên chức, tương ứng hệ số 1,86 - trình độ trung cấp trong bảng lương hiện hành, được cho là tăng khá đáng kể so với mức chỉ gần 2,6 triệu đồng hiện nay (với mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng áp dụng từ ngày 1-7 tới đây).

 Đây cũng chính là mức tiền tuyệt đối để xây dựng hệ thống bảng lương mới dự định áp dụng thống nhất từ năm 2021, không còn quy định lương theo hệ số, ngạch bậc như lâu nay nữa. Bảng lương mới sẽ được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

 Cụ thể, sẽ có một bảng lương chức vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã. Và một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

 Bảng lương chuyên môn được thiết kế đảm bảo tiền lương tương quan với bảng lương của người giữ chức vụ lãnh đạo và thậm chí có một phần khuyến khích những người làm chuyên môn nghiệp vụ có thể phát triển nhưng không nhất thiết phải đi theo con đường lãnh đạo vẫn có thể tăng lương.

 Tờ trình cũng quy định chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, mỗi chức vụ có một mức lương. Sau đó cứ đủ 5 năm giữ chức vụ đó (hoặc chức vụ tương đương) thì được hưởng thêm 10%.

 Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, không giữ chức vụ lãnh đạo, thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên là 2 năm/bậc. Cách trả lương theo cấp bậc, vị trí việc làm này được kỳ vọng giải quyết được các bất hợp lý hiện nay đối với chính sách tiền lương là cào bằng, không kích thích được lao động sáng tạo, không kiểm soát được thu nhập ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 Hiện đề án vẫn đang được Trung ương xem xét và dự kiến biểu quyết thông qua vào ngày 12/5. (Lao Động & Xã Hội 12/5, Giang Đông)Về đầu trang

CHÍNH SÁCH MỚI

Vi phạm về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi bị phạt đến 200 triệu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, trong đó vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng.

 Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi (bao gồm cả giống thủy sản), thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

 Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản quy định tại Nghị định này bao gồm vi phạm quy định theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản gồm các vi phạm về sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, thủy sản; nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; sản xuất, gia công, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản quá hạn sử dụng; sử dụng kháng sinh, chất cấm trong sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; vi phạm các quy định về quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi; khai thác và bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm; khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi mới; sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi; quản lý chất lượng giống vật nuôi.

 Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

 Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản là 1 năm, trừ các trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm.

 Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, tổ chức, cá nhân phải chịu hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

 Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực giống vật nuôi đối với cá nhân vi phạm là 50 triệu đồng, đối với tổ chức vi phạm là 100 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản đối với cá nhân vi phạm là 100 triệu đồng, đối với tổ chức vi phạm là 200 triệu đồng. (TTXVN 12/5)Về đầu trang

TƯ DUY MỚI - CÁCH LÀM HAY

Đà Nẵng: Phạt cán bộ bằng thẻ xanh, thẻ vàng

Cán bộ công chức vi phạm nội quy cơ quan, tắc trách, để xảy sai phạm mức độ nhẹ trong công việc sẽ bị nhắc nhở bằng thẻ xanh. Cá nhân sai phạm ở mức độ nặng hoặc đã có hai lần nhận thẻ xanh sẽ nhận một thẻ vàng. Cá nhân, tập thể làm tốt công việc được giao sẽ được nhận thẻ hồng.

 Người “cầm trịch” ký trao các thẻ thưởng, phạt này cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cấp chính quyền cơ sở, đơn vị trực thuộc quận là Chủ tịch UBND quận.

 Đây là cách làm của chính quyền quận Thanh Khê, Đà Nẵng nhằm kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh hoặc khen thưởng cán bộ công chức trong quá trình công tác. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức; đồng thời, góp một giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

 Cụ thể, quy chế của UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) nêu rõ: Thẻ hồng là thẻ khen thưởng áp dụng đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức - người lao động (cán bộ công chức, viên chức, người lao động) có thành tích xuất sắc trong thực thi công vụ được tập thể ghi nhận. Cụ thể là những cá nhân, tập thể có đề tài, sáng kiến trong công tác chuyên môn, đặc biệt có liên quan đến công tác cải cách hành chính, đem lại hiệu quả công việc trong thực tiễn; hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác, được tập thể, đồng nghiệp, tổ chức, công dân, báo đài ghi nhận

 Thẻ xanh là thẻ phạt áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ hoặc vi phạm lần đầu trong thực thi công vụ, bị các cơ quan có thẩm quyền phát hiện thông qua kiểm tra, giám sát. Thẻ vàng là thẻ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm ở mức độ nặng, nghiêm trọng (sau hai lần nhận thẻ xanh sẽ nhận một thẻ vàng).

 Các trường hợp nhận thẻ phạt (xanh, vàng) là những cá nhân, tập thể vi phạm quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức; vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân; vi phạm quy định về cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật; có đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng sự thật về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

 Nói về cách thức nhắc nhở, phê bình, khen thưởng cán bộ, công chức này của chính quyền quận, ông Trần Hữu Yên – Trưởng phòng Nội vụ quận Thanh Khê - cho biết: Việc này được tổ chức thí điểm từ năm 2017, và đến năm 2018 này là chính thức đưa vào quy chế của quận.

 Phần lớn những cá nhân nhận thẻ xanh, thẻ vàng là chuyên viên với lỗi “không tham gia hướng dẫn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công dân”. Nhiều chủ tịch phường, thủ trưởng đơn vị cũng “dính” thẻ phạt do tắc trách trong quản lý, điều hành công việc, để công chức, viên chức dưới quyền mắc sai phạm trong khi thực thi công vụ được giao, ảnh hưởng đến công việc chung. Ví dụ như có trường hợp một chủ tịch phường nhận thẻ vàng do “buông lỏng, thiếu giám sát để xảy ra xây dựng không phép trên địa bàn quản lý. Còn thẻ xanh thì chỉ cần có sai sót, vi phạm nhẹ như báo cáo nhầm số liệu thống kê, dù không gây hậu quả đáng kể vẫn có thể “dính”.

 Hiệu lực của các thẻ thưởng, phạt ở UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) là 3 năm. Các cá nhân nhận thẻ xanh thường sẽ không được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi xét thi đua khen thưởng cuối năm. Cá nhân “dính” thẻ vàng sẽ mất thi đua khen thưởng, không được xét nâng lương, cấp bậc trước thời hạn. Cá nhân, tập thể được nhận thẻ hồng thường kèm khen thưởng một khoản tượng trưng từ 500.000 đồng. (Dân Trí 12/5, Tâm An)Về đầu trang

Quảng Nam: Cách làm hay giúp người dân thoát nghèo

Học Bác trước hết phải gần dân, hiểu dân để giúp đỡ nhân dân vươn lên trong cuộc sống. Thấm nhuần tinh thần này, thời gian qua, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận Khối phố 3 (thị trấn Núi Thành, Quảng Nam) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp người dân địa phương vươn lên thoát nghèo.

 Ông Nguyễn Đức Thái, Bí thư Chi bộ Khối phố 3 cho biết năm 2015, Khối phố 3 có 720 hộ, trong đó có 9 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo; thu nhập của các hộ này rất bấp bênh, bởi họ không có vốn và thiếu phương tiện làm ăn, ngoài ra, có hộ lại là đối tượng tàn tật. Trước thực trạng này, Chi bộ xác định phương pháp giúp các dân thoát nghèo là hỗ trợ chiếc “cần câu” chứ không hỗ trợ thức ăn. Bằng sự sâu sát, nhiệt tình của đảng viên toàn chi bộ, Chi bộ đã tháo gỡ thành công khó khăn cho các hộ nghèo.

 Để có nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo, Chi ủy đã liên hệ với các cơ quan, ban, ngành của huyện cũng như các nhà hảo tâm trên địa bàn đề nghị giúp đỡ. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các đảng viên trong chị bộ, đến nay, Chi ủy nhận được 81 triệu đồng ủng hộ của các mạnh thường quân để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển. Ngoài việc hỗ trợ phương tiện, tiền mặt để các gia đình có vốn làm ăn ban đầu, chúng tôi cũng vận động các xưởng, cơ sở sản xuất một số nghề thủ công mỹ nghệ đào tạo miễn phí cho con em các hộ nghèo.

 Đặc biệt, Chi ủy cũng vận động các hộ được nhận hỗ trợ tiết kiệm từ tích lũy để nuôi “heo đất”. Cuối năm, các đồng chí được giao theo dõi, giúp đỡ các hộ trực tiếp giám sát việc đập heo đất và lấy số tiền tiết kiện đó gửi ngân hàng làm vốn làm ăn. Trong 2 năm (2015-2016), các hộ đã có sổ tiết kiệm từ nuôi “heo đất” được hơn 10 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng đã giúp các hộ ý thức hơn trong tích lũy, tiết kiệm chi tiêu.

 Phát huy kết quả đã được, năm 2017 Chi ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận Khối phố 3, thị trấn Núi Thành tiếp tục khảo sát 4 hộ cận nghèo; qua khảo sát có 02 hộ không còn sức lao động để thoát nghèo nên Chi ủy quyết định tập trung hỗ trợ thoát nghèo cho 02 hộ còn lại. Điều đáng nói là trong quá trình hỗ trợ này, Chi ủy yêu cầu các hộ được hỗ trợ cam kết đăng ký thoát nghèo để nâng cao ý thức tự giác vươn lên của các hộ.

 Ngoài việc hỗ trợ các hộ dân thoát nghèo, thời gian qua Chi ủy, Ban nhân dân, Ban Công tác Mặt trận Khối phố 3 thị trấn Núi Thành còn có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong việc giúp đỡ cộng đồng. Trong đó, đáng chú ý như việc vận động xây dựng Quỹ thiên tai của Khối phố với số tiền hơn 17 triệu đồng để hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai; xây dựng Quỹ khuyến học với số dư hiện nay trên 30 triệu đồng, hằng năm cấp phát học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại địa phương; vận động hỗ trợ các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn...

 Không chỉ có các hình thức giúp đỡ, hỗ trợ kể trên, hiện với mô hình “3+1”, Chi ủy Khối phố 3 đã phân công người đứng đầu Chi ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận nhận theo dõi, giúp đỡ 01 cháu bị nghiện ma túy ở địa phương. Cạnh đó, nhiều cán bộ, đảng viên của địa phương cũng đang tham gia các phong trào vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như phòng chống tội phạm, xây dựng khối phố văn minh, hiện đại…. (Báo Chính Phủ Điện Tử 12/5, Đình Tăng)Về đầu trang

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP

Nhiều doanh nghiệp chưa tận dụng được cơ hội từ Hiệp định CPTPP

Đây là nhận định của các chuyên gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại cuộc hội thảo được tổ chức vào sáng 11/5 tại An Giang.

 Tháng 3/2018, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được 11 nước, trong đó có Việt Nam ký kết. Theo hiệp định, có những loại thuế đã được cắt giảm hoặc xoá bỏ ngay khi ký kết.

 Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nước ta vẫn chưa tận dụng được ưu đãi này. Nguyên nhân là các doanh nghiệp chưa tìm hiểu kỹ những nội dung có trong hiệp định, trong đó có quy định phải chứng minh rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. (VTV.vn 12/5)Về đầu trang

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN

Bài toán tăng lương qua một góc nhìn…

Người dân không muốn và nói thẳng là không cần ai đó phải làm không công. Song, công sức phải xứng với hưởng thụ và ngược lại chứ không chỉ có hưởng thụ mà không muốn làm càng không muốn phải còng lưng nuôi người “cai trị” kiểu “hành dân là chính”, phải không các bạn?

 Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức là điều không thể không làm bởi thực tế, phương pháp tính lương của ta hiện nay không chỉ lỗi thời mà còn kìm nén sự phát triển đồng thời nhiều khi là “động lực” cho tham nhũng.

 Thế nhưng, tăng lương thì tiền ở đâu trong khi “miếng bánh ngân sách” vốn không lớn lao gì nhưng vẫn đang bị “xâu xé” như hiện nay?

 Rồi với đội ngũ công chức, viên chức hùng hậu, lên tới hàng triệu người, chỉ cần tăng mỗi người 10.000 đồng/tháng thôi đã mất hàng chục tỉ đồng. Đó là chưa kể hơn 10 triệu đối tượng các loại đang thụ hưởng từ ngân sách. Đây là bài toán khó, rất khó. Song không thể nói là không có lời giải.

 Trước hết, phải nói thẳng rằng đời sống của cán bộ, viên chức hiện nay so với mặt bằng chung là không nghèo, thậm chí không ít người từ giàu đến rất giàu. Tiếng rằng lương tháng vài ba triệu, song để “chạy” vào một suất viên chức thì cái giá trăm triệu của ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nói năm nào giờ chắc đã lỗi thời lắm rồi.

 Tóm lại, nhìn từ tổng thể xã hội thì số tiền thu nhập của tổng thể công chức, viên chức không phải ít như ta vẫn tưởng. Có điều, nó đến từ nhiều “ngả” khác nhau, cả chính đáng, không chính đáng và đều từ một cái “gốc”, đó là túi của dân.

 Xin ví dụ nhỏ như vụ thu tiền làm “luật” tại Hải quan Hải Phòng vừa qua chẳng hạn. Trong khi Nhà nước qui định mức phí 20 ngàn đồng/hồ sơ, doanh nghiệp phải nộp gấp 10 lần-200 ngàn đồng. Trong khi đó, 20 ngàn đồng là để nhà nước làm nhiều việc khác, trong đó có cả trả lương cho cán bộ Hải quan nhưng 180 ngàn còn lại thì họ chi cho họ.

 Về tổng thể, doanh nghiệp phải chi trả là 200 ngàn đồng và tất nhiên, họ lại bổ vào giá thành để rồi cuối cùng, người tiêu dùng (tức là dân) chịu tất. Đó là chưa kể những vụ tham nhũng, thất thoát hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng. Vì thế, có thể nói muốn tăng lương thì việc đầu tiên là phải chống tham nhũng.

 Việc thứ hai, đó là chống lãng phí. Phải kiểm soát chặt chẽ các dự án, kiên quyết không để xảy ra tình trạng công trình trăm tỉ, ngàn tỉ đồng làm xong đắp chiếu, càng để càng lỗ như nhiều dự án thời gian vừa qua. Hạn chế tối đa việc xây dựng tượng đài và những công trình không sinh lời về kinh tế.

 Việc thứ ba, đó là tinh giản tối đa bộ máy mà trước hết, là đội ngũ “30% có cũng được mà không cũng được”. Kiên quyết và khẩn trương thực hiện sáp nhập các cơ quan như đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương mới đây và sáp nhập các cơ quan quản lý Nhà nước như đề xuất của Bộ Nội vụ vừa qua. Hạn chế tối đa các khoản chi cho các tổ chức hội, tiến tới để các hội nghề nghiệp tự chủ hoàn toàn về kinh tế.

 Thứ tư, nâng cao chất lượng phục vụ, kiên quyết đưa những cán bộ, công chức yếu kém ra khỏi bộ máy. Lương cao, làm việc phải tử tế, không có chuyện ngồi đó mà hành dân.

 Tăng lương là cần thiết. Người dân không muốn và nói thẳng là không cần ai đó phải làm không công. Song, công sức phải xứng với hưởng thụ và ngược lại chứ không chỉ có hưởng thụ mà không muốn làm càng không muốn phải còng lưng nuôi người “cai trị” kiểu “hành dân là chính”, phải không các bạn? (Dân Trí 13/5, Bùi Hoàng Tám)Về đầu trang

QUẢN LÝ

Tổng Bí thư: “Ai tay đã ít nhiều nhúng chàm thì phải sửa đi”

Sáng 13-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cuộc tiếp xúc diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc ngày 21-5 tới).

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn cử tri đóng góp nhiều ý kiến quý báu. Tổng Bí thư cho hay lần nào tiếp xúc cử tri nào, vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng rất được quan tâm, càng chứng tỏ vấn đề này hết sức quan trọng. 

 “Vừa qua, chúng ta đã đạt được kết quả bước đầu hết sức quan trọng. Bước đầu ta hài lòng về những kết quả đã đạt được, đặc biệt trong năm 2017. Nếu không có sự ủng hộ của các cử tri, của toàn thể nhân dân thì cuộc đấu tranh này không thành công được” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

 Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Chúng ta không chỉ “chống”, mà cơ bản, lâu dài và cái chính là “xây”để ngăn ngừa, răn đe và nếu đừng xảy ra là tốt nhất. Nếu ai tay đã ít nhiều nhúng chàm thì phải sửa đi, thế là tốt nhất.

 "Trong đấu tranh phòng chống tham nhũng không phải cứ xử tử hình, chung thân mới là tốt, mà người đó phải nhận ra sai lầm của mình, đặc biệt là phải thu hồi được tài sản tham nhũng.

 "Chống tham nhũng là phải vừa kiên quyết, quyết liệt nhưng phải rất nhân văn. Phải mở đường cho người ta tiến chứ không phải vùi dập người ta, đánh cho một đòn chết tươi. Lò nóng, thậm chí nóng rực lên rồi nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Phải kiên trì, quyết tâm chứ không bỏ dở giữa chừng, phải làm quyết liệt, đến cùng nhưng phải có cách làm" - Tổng Bí thư khẳng định.

 Tổng Bí thư sau đó thông tin thêm, vụ AVG, cơ quan bán đã hứa trả lại toàn bộ số tiền và lãi, thực tế đã thu hồi được 8.500 tỉ đồng. Rồi các vụ án gần đây đưa ra xét xử, một loạt bị cáo đang xin nộp tiền để giảm nhẹ hình phạt. “Thu hồi được tiền và ngăn chặn cán bộ không để đi vào vết xe đổ, đó là cái cơ bản" - Tổng Bí thư nói và mong người dân giám sát vì việc này còn gian nan, không chủ quan được.

 Theo Tổng Bí thư, phòng chống tham nhũng phải làm đồng bộ chứ không phải đưa ra xử lý, bắt bớ. Tinh thần là phát huy kết quả vừa qua, sắp tới tiếp tục làm, làm tốt, có hiệu quả, cả xã hội phải đồng lòng thì cuộc chiến này mới thành công. Cuộc chiến này phải xác định là lâu dài, không sốt ruột được.

 "Như lần trước tiếp xúc cử tri các bác nói xét xử Đinh La Thăng cảnh cáo, cho thôi Ủy viên Bộ Chính trị là nhẹ quá. Tôi nói là vẫn còn đang làm. Bây giờ xử 30 năm tù và khai trừ ra khỏi Đảng, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, như vậy đã được chưa? Chúng ta cứ làm từng bước, chắc chắn" - Tổng Bí thư khẳng định. (Pháp Luật TPHCM 12/5, Đức Minh)Về đầu trang

Tổng cục Biển và Hải đảo bổ nhiệm nhiều người thiếu tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức và viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

 Cơ quan thanh tra kết luận có 3 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính, 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên chính, 6 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II.

 Ngoài ra, một số trường hợp được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bổ nhiệm khi thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc chưa có xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương,…

 Kết luận thanh tra cũng đánh giá hầu hết viên chức quản lý của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đơn vị đáp ứng yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

 Tuy nhiên, 5 trường hợp giữ chức danh điều tra viên môi trường hạng II thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức điều tra viên môi trường hạng II; 8 trường hợp giữ chức danh điều tra viên môi trường hạng III thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức điều tra viên môi trường hạng III.

 Bên cạnh đó, 3 trường hợp giữ chức danh đo đạc viên hạng III thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đo đạc bản đồ viên hạng III; 4 trường hợp giữ chức danh kỹ sư thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên.

 Từ những thiếu sót trên, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức và viên chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức quản lý.

 Đồng thời, rà soát, bãi bỏ, thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam… (Pháp Luật TPHCM 12/5, Phúc Bình)Về đầu trang

Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ cho 4 đơn vị

Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết sáng 15-5 tới đây, tại trụ sở Bộ sẽ tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp vụ và tiến hành bổ nhiệm ngay đối với người trúng tuyển (dự kiến ngày 16-5).

 Theo đó, Bộ sẽ tổ chức kỳ thi lãnh đạo cấp vụ (phó vụ trưởng) và tương đương đối với bốn đơn vị thuộc Bộ là Văn phòng Bộ, Vụ Chính quyền địa phương, Thanh tra Bộ và Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Đây là hình thức thi tuyển và bổ nhiệm “tại chỗ” của lãnh đạo Bộ đối với ứng viên trúng tuyển.

 Theo nguồn tin từ Bộ, có 14 ứng viên tham gia thi tuyển chức danh phó vụ trưởng và tương đương tại bốn đơn vị trên của Bộ. Trong đó, chức danh phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương có đến năm ứng cử viên là công chức trong vụ này đăng ký thi tuyển.

 Chức danh phó viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chỉ có một ứng viên tham gia kỳ thi lần này. Mặc dù Bộ đã thông báo thi tuyển trên toàn quốc nhưng không có ứng viên bên ngoài tham gia thi tuyển. (Pháp Luật TPHCM 12/5, NT)Về đầu trang

Xe đạp tuần tra Công an Hà Nội “đắp chiếu”

Tháng 8-2015, Công an TP Hà Nội bắt đầu thí điểm mô hình tuần tra bằng xe đạp. Theo đó, lực lượng cảnh sát trật tự tại các phường trên địa bàn thủ đô sẽ được cấp xe đạp chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ. Công an TP Hà Nội cho rằng việc tuần tra bằng xe đạp sẽ giúp cảnh sát trật tự tiếp cận các khu vực ngõ ngách nhỏ linh hoạt và cơ động. Bên cạnh đó, mô hình này được kỳ vọng góp phần làm cho hình ảnh người cảnh sát gần gũi, thân thiện với dân hơn.

 Sau gần ba năm, mô hình nói trên vẫn đang duy trì. Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả mang lại, một số phản ánh từ người dân cho rằng hình ảnh chiến sĩ cảnh sát trật tự cùng chiếc xe đạp đang ngày càng thưa dần. Tại một số trụ sở công an phường, nhiều xe đạp không dùng tới, bị “xếp xó”, phủ bụi và xuống cấp.

 Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP Hà Nội, khẳng định việc xe đạp chuyên dụng bị “đắp chiếu” tại các phường chỉ là số ít. Theo Thượng tá Nghĩa, kế hoạch của giám đốc Công an TP về sử dụng xe đạp trong công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự đô thị vẫn được thực hiện bình thường. “Đâu đó có một số phường không sử dụng hết công năng, công suất nhưng đây chỉ là số ít” - vị Trưởng phòng khẳng định. (Pháp Luật TPHCM 12/5, Tuyến Phan – Viết Thịnh)Về đầu trang

Đà Nẵng: Xe đạp tuần tra là tốt nhưng khó thực hiện

Tại Đà Nẵng, mô hình cảnh sát khu vực đi xe đạp tuần tra hoặc gặp gỡ dân bắt đầu từ phường Thanh Bình (quận Hải Châu) năm 2013. Theo Thiếu tá Ngô Mạnh Cường, Trưởng Công an phường Thanh Bình, đến nay phường Thanh Bình vẫn còn duy trì tốt hoạt động này. Sở dĩ việc đi xe đạp được thực hiện tốt là do trên địa bàn phường có nhiều hẻm nhỏ. Ngoài ra, địa bàn phường chỉ nằm gói gọn trong 0,75 km2 nên bán kính này đi xe đạp là thuận lợi nhất.

 Thiếu tá Cường cho biết cuối năm 2015, TP Đà Nẵng triển khai mạnh mô hình này trên toàn TP. Nhiều phường được nhận xe đạp về để tuần tra nhưng thực tế cho thấy một số phường không duy trì tốt hoạt động này. “Phường mình cũng duy trì tốt nhưng với mùa mưa thì cũng du di cho anh em. Chứ trời mưa mà đi xe đạp thì cực quá” - Thiếu tá Cường nói.

 Phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) có địa bàn rộng, từ phường đi đến các cơ sở vài kilomet, nếu đi xe đạp sẽ mất nhiều thời gian. Theo Trung tá Võ Đình Dũng, Trưởng Công an phường Hòa Cường Bắc, đơn vị này vẫn muốn duy trì mô hình này nhưng thực tế thì việc đi xe đạp không hiệu quả. Nếu ép cán bộ đi thì cũng chỉ làm theo phong trào. (Pháp Luật TPHCM 12/5, Tuyến Phan – Viết Thịnh)Về đầu trang

Đề xuất tăng gấp 5 lần thuế suất tuyệt đối với thuốc lá

Đề xuất của Bộ Tài chính tăng thuế tuyệt đối với thuốc lá ở mức 1.000 đồng/bao được đánh giá là thấp, khó tác động đến hành vi tiêu dùng.

 Mức tăng khuyến nghị cao gấp 2 lần thập chí đến 5 lần so với mức đề xuất. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2017, tỷ lệ thuế của Việt Nam trong giá bán lẻ thuốc lá đang ở mức rất thấp. Tỷ lệ này của Việt Nam chỉ là 35% trong khi trung bình thế giới là 58,6%.

 Để đạt mục tiêu tới năm 2020 của Việt Nam, tỷ lệ hút thuốc của nam giới phải xuống 39% thay vì 45,3% năm 2017, WHO và nhiều chuyên gia khuyến nghị nên tăng mạnh thuế suất đặc biệt mới có tác động tích cực. (VTV.vn 12/5)Về đầu trang

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đấu thầu qua mạng

Tháng 11.2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quy định 04/2017/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 Ông Nguyễn Thy Hùng - Giám đốc Trung tâm Đấu thầu Quốc gia - cho biết, đây là lần đầu tiên việc đấu thầu qua mạng (ĐTQM) được điều chỉnh bằng một văn bản quy phạm pháp luật và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2018. Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự báo ĐTQM sẽ tăng cao trong năm 2018. Theo đó, Cục Quản lý đấu thầu sẽ áp dụng đấu thầu theo phương thức trên các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp sử dụng nguồn vốn của ADB/WB; triển khai tiện ích cung cấp thông tin đấu thầu trên thiết bị di động; đồng thời lựa chọn nhà đầu tư triển khai xây dựng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tổng thể theo mô hình đối tác công tư (PPP)...

 Tuy vậy trước đó, năm 2016 chính quyền Đà Nẵng đã thực hiện thử nghiệm ĐTQM 2 gói thầu; và năm 2017 dẫn đầu cả nước, với 85 gói. Nhiều gói thầu có tỉ lệ giảm giá tốt, thậm chí đến 28,2%. Bình quân chung tiết kiệm so với đấu thầu truyền thống hơn 7,2%. Hiện nay, Đà Nẵng đã chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 100%, đối với số gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu nhận định, ĐTQM đã chứng minh là công cụ hữu hiệu nhất để đảm bảo các mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thống kê của Cục Quản lý đấu thầu cho thấy, tính đến tháng 12.2017, số lượng bên mời thầu đăng ký tham gia hệ thống là 17.637, số lượng nhà thầu là 62.018; số lượng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu đăng tải trong năm 2017 lần lượt gần 69 nghìn và 93 nghìn thông báo. Trong đó số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trong năm 2017 là 8.200 gói, tăng hơn gấp đôi so với năm 2016.

 Tuy nhiên, tỉ lệ đấu thầu qua mạng trong năm 2017 vẫn chỉ chiếm khoảng 12% các gói thầu thuộc phạm vi áp dụng theo lộ trình. Hiện Đà Nẵng là một trong số ít địa phương, ngành mạnh dạn đi trước thành công công tác ĐTQM. (Lao Động 12/5, Nguyễn Trung Hiếu)Về đầu trang

THẾ GIỚI

Trung Quốc sẽ ban hành “tiêu chuẩn” blockchain vào năm 2019

Trung Quốc sẽ tìm cách phát hành các tiêu chuẩn blockchain trong phạm vi toàn quốc vào cuối năm 2019, một quan chức chính phủ nói với báo chí địa phương ngày 10 tháng 5.

 Phát biểu với tờ Thông tin Kinh tế của Xinxua (EID), Li Ming, giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Blockchain tại viện tiêu chuẩn dưới sự bảo trợ của Bộ Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, một nhóm làm việc chuyên biệt cho việc này đã bắt đầu thực hiện dự án.

 Nhóm làm việc này, tập hợp các cơ quan chính phủ khác nhau, sẽ được gọi là Ủy ban tiêu chuẩn hóa công nghệ kế toán Blockchain và phân tán và Blockchain.

 Theo báo cáo của EID, Bắc Kinh không mong đợi luật mới “nâng cấp nhanh chóng sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain” ở Trung Quốc. "Nó sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp một số hướng dẫn," Li diễn giải.

 Chính quyền Trung Quốc đã tiếp tục bảo hộ cho tiềm năng của blockchain trong những tháng gần đây. Cuối tháng 4, giám đốc Viện tiền kỹ thuật số tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Yao Qian nói rằng công nghệ này đã bảo đảm "chú ý và nghiên cứu hơn nữa" trong khi cảnh báo về bản chất dễ thay đổi của trạng thái non trẻ hiện tại.

 Tuy nhiên, để duy trì tính cạnh tranh quốc tế, việc khám phá blockchain là không thể tránh đối với Bắc Kinh, theo Yu Kequn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo mật Công nghệ Thông tin Quốc gia, người đã nói với EID:

 "Sự phát triển của công nghệ blockchain có thể trở thành một bước tiến quan trọng để Trung Quốc nắm bắt cạnh tranh công nghệ toàn cầu". (ICTNews.vn 12/5, Đình Kiên)Về đầu trang

Nhật Bản giảm giờ làm cho nhân viên bán hàng

Nhật Bản đưa ra sáng kiến mới nhằm giảm áp lực công việc cho người lao động đó là đóng cửa sớm các cửa hàng mua sắm.

 Khoảng 19h, các khách hàng ở trung tâm mua sắm nổi tiếng Matsuya Ginza được thông báo nên kết thúc sớm ngày mua sắm của mình vì trung tâm sẽ đóng cửa sớm. Kể từ tháng này, trung tâm mua sắm quyết định đóng cửa từ 19h30 mỗi tối hàng ngày. Đây là kế hoạch cải tổ quản lý nhân lực của Matsuya Ginza nhằm giảm cường độ làm việc và tăng hiệu quả của nhân viên.

 Có thể doanh thu của các trung tâm mua sắm Nhật Bản sẽ giảm từ việc đóng cửa sớm, tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của các nhà quản lý nhân lực tại đây đó là cải thiện chất lượng lao động bằng cách giảm áp lực công việc, thay đổi văn hóa làm việc quá giờ của người Nhật Bản. (Kênh VTV1 – Bản tin Chào buổi sáng lúc 6h22 ngày 13/5)Về đầu trang./. 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

[Trở về]