Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Quyết định số 21/QĐ-TTg năm 2021 về Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021-2025 
Download Quyết định 21 tại đây!