Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Hướng dẫn mô hình bảo đảm an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh 

Ngày 08/4/2020, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 235/CATTT-ATHTT về việc hướng dẫn mô hình đảm bảo an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh.

Theo đó, Cục An toàn thông tin xây dựng tài liệu “Hướng dẫn Mô hình bảo đảm an toàn thông tin cấp bộ tỉnh”. Tài liệu này hướng dẫn cơ quan, tổ chức xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin theo quy định, phù hợp với Khung CPĐT 2.0.

Download tại đây:    Công văn của Cục ATTTT       Tài liệu mô hình 4 lớp

Sở Thông tin và Truyền thông