Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Chỉ thị số 14/CT-TTg năm 2018 về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại 

Download nội dung Chỉ thị tại đây!