Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT quy định về điều phối, ứng cứu sự cố ATTTM trên toàn quốc 
Download nội dung Thông tư tại đây!