Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Bình 

Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4742/QĐ-UBND ban hành  Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quy chế này được áp dụng cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động chỉ đạo, điều phối, phối hợp, hỗ trợ ứng cứu sự cố máy tính, an toàn thông tin mạng trên địa bàn toàn tỉnh.

Download Quyết định ban hành Quy chế tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG