Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn số 1084/UBND-KGVX ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về việc phòng, chống phần mềm độc hại 

Triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1084/UBND-KGVX ngày 05/7/2018 về việc phòng, chống phần mềm độc hại.

Download Công văn số 1084 tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG