Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Tập huấn quản trị, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh năm 2020 
Từ ngày 17-25/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức 11 lớp tập huấn quản trị, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo, góp phần tích cực vào xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương cho các cán bộ là công chức của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nâng cao nghiệp vụ kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của CP, Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu tổng hợp và Chế độ báo cáo định kỳ về tình hình KT-XH. Đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thực hiện chế độ báo cáo ở địa phương. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, thống nhất về nhận thức, cách thức triển khai thực hiện chế độ báo cáo ở địa phương. Qua đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo của công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình.

Việc đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, đơn giản hóa các chế độ báo cáo, số hóa các biểu mẫu báo cáo trên hệ thống, đáp ứng triển khai nhiều chế độ báo cáo khác nhau, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành; giảm gánh nặng hành chính cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chế độ báo cáo; đồng thời công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi công việc.


Mai Linh