Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Kế hoạch số 1046/KH-UBND ngày 17/6/2020 về việc triển khai dự án 4 " truyền thông và giảm nghèo thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 
Kế hoạch số 1046/KH-UBND ngày 17/6/2020 về việc triển khai dự án 4 " truyền thông và giảm nghèo thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020
 Xem nội dung KH tại đây