Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Hướng dẫn thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020 
Để thống nhất việc tổ chức thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” (Dự án 4) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án này trong năm 2020 đối với các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo kế hoạch thực hiện Dự án, mục tiêu đến năm 2020 bình quân mỗi xã có 02 cán bộ thông tin cơ sở được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương rà soát tình hình thực hiện thời gian qua, ưu tiên bố trí kinh phí năm 2020 để hoàn thành mục tiêu này.

Về thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù tại địa phương trong năm 2020, ngoài kế hoạch chung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án 4 đối với các địa phương, căn cứ quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, đề xuất kế hoạch, đề xuất phân bổ kinh phí Dự án 4 của ngân sách Trung ương thực hiện các nhiệm vụ đặc thù tại một số địa phương trong năm 2020. Cụ thể có 4 nhiệm vụ đặc thù: Sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực; Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo; Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; Hỗ trợ thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu việc phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật đảm bảo tối thiểu đạt được theo mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch thực hiện Dự án 4 năm 2020 do Bộ đề xuất và quan tâm bố trí vốn đối ứng của địa phương để thực hiện Dự án theo quy định.

Theo Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg, khi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặc thù, các địa phương xây dựng kế hoạch, đề án về sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực và kế hoạch, đề án về xóa nghèo về thông tin đối với đối tượng ưu tiên thuộc địa bàn cần được cơ quan quản lý dự án chấp thuận trước khi thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương gửi đề xuất kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của Dự án 4 năm 2020 bằng nguồn kinh phí ngân sách trung ương về Bộ để xem xét thỏa thuận, kịp thực hiện trong năm.

Đối với các địa phương không có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đặc thù năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đề xuất phân bổ kinh phí cho hai hoạt động "Truyền thông về giảm nghèo” và "Giảm nghèo về thông tin" theo quy định hiện hành và hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 4760/LĐTBXH-VPQGGN ngày 08/11/2019.

Về chế độ báo cáo thực hiện Dự án 4, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương báo cáo tình hình thực hiện Dự án 4 năm 2020, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT, đúng nội dung yêu cầu, kịp thời gian.

 

BBT