Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Quy chế số 01/QC-STTTT-CAT ngày 09/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh Quảng Bình về việc phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Xem nội dung quy chế tại đây!

PHÁP CHẾ