Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 10/2020 
Ngày 02/10/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 2539/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, phổ biến: 
 1. Tiếp tục tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức qua địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.
2. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, vien chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân những nội dung cơ bản của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07/5/2020 của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020. Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật người cao tuổi, Luật Phòng, chống thiên tai, quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô; tuyên truyền chủ xe, chủ hàng, chủ doanh nghiệp và lái xe nắm được các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; vận động người dân kiên quyết từ chối sử dụng dịch vụ vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải không tuân thủ các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; yêu cầu mọi người thắt dây an toàn khi đi xe ô tô; tuyên truyền, vận động đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện dán thẻ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải để hạn chế ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí.
4. Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 theo Kế hoạch số 1661/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
5. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, Báo, Tạp chí, Bản tin các loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL. Khai thác tài liệu và các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực tại địa chỉ: www.stp.quangbinh.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp.
6. Tập trung chuyển đổi hình thức tuyên truyền PBGDPL cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, instagram...) trong công tác PBGDPL gắn với tình hình và thực tiễn tại địa phương. UBND cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tuyên truyền các tài liệu Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 10/2020.
7. Thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 1364/UBND-NC ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.


PHÁP CHẾ