Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Quyết định và Thể lệ "Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020" 
 Quyết định số 53/QĐ-STTTT ngày 01/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Thể lệ "Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020"

Xem nội dung quyết định tại đây!

P.TTBCXB