Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
 Xem nội dung công văn tại đây!

P.TTBCXB