Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị năm 2020 
Kế hoạch số 148-KH/TUngày 22/4/2020 về kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị năm 2020. 
 Xem nội dung kế hoạch tại đây!

P.TTBCXB