Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Kế hoạch công tác Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 
Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV ngày 30/12/2019 về kế hoạch công tác Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 Xem nội dung kế hoạch tại đây!

P.TTBCXB