Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
BÁO CÁO TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 
 Xem nội dung báo cáo tại đây!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG