Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Góp ý Dự thảo Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Download Dự thảo văn bản tại đây!

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 07/3/2018.

Trân trọng!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG