Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Biểu mẫu báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2017 
Biểu mẫu cấp tỉnh

Biểu mẫu cấp huyện