Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định 05/2017/QĐ-TTg 

Triển khai Quyết định 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  và thực hiện Công văn số 2640/BTTTT-VNCERT ngày 26/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1674/KH-UBND ngày 13/9/2017 về thực hiện Quyết định 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia.

Download Kế hoạch tại đây!