Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn số 828/STTTT-BCVT ngày 09/10/2015 về việc đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI 
 Xem nội dung văn bản.