Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn số 125 /STTTT-CNTT ngày 27/2/2016 về việc cảnh báo mã độc thuộc loại Ransomeware mã hóa dữ liệu để tống tiền 
 Xem nội dung văn bản.