Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
CV 701 ngay 17.8 Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Quảng Bình 
 Xem nội dung văn bản.

(Sở Thông tin và Truyền thông)