Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn V/v phối hợp triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho Cổng/Trang TTĐT của cơ quan nhà nước năm 2016 
 Xem nội dung văn bản.

(Bộ Thông tin và Truyền thông)