Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Quyết định Về việc thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Tải nội dung Văn bản.

(UBND tỉnh Quảng Bình)