Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn số 682/STTTT-CNTT V/v tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin 
Tải nội dung VB