Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn số 3022/BTTTT-CATTT V/v tăng cường bảo đảm ATTT trong dịp Lễ Quốc Khánh 02/9 
Tải nội dung VB