Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
QĐ số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 
 Tải file tại đây.