Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Quy trình hỗ trợ xử lý Quản lý văn bản và Điều hành 
 1. Quy trình thực hiện

2. Lưu trình thực hiện

(Nguồn: Trung tâm CNTT - TT)