Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
HƯỚNG DẪN DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Tài liệu hướng dẫn dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh

Sơ đồ bố trí thành phần thể thức VBQPPL       Mẫu Quyết định, quy định, quy chế

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Công văn số 1117 ngày 21/6/2016 của Sở Tư pháp

THANH TRA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG