Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình 
Biểu mẫu đăng ký chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Download biểu mẫu tại đây:

1. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ

2. GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CỦA CÁ NHÂN

3. GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CỦA TỔ CHỨC