Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin 
Cẩm nang An toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức.

Download tài liệu tại đây:

1. Cam Nang An Toan Thong tin.pdf

2. poster_tuyen truyen_ atttt.jpg