Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020

 
Ông Hoàng Việt Hùng - GĐ

Bí thư
Đ/c Hoàng Việt Hùng
Di động: 0913. 376535
Cơ quan: (0232) 3845535
Email: hunghv.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Phạm Thanh Tân - Phó GĐ

Phó Bí thư
Đ/c Phạm Thanh Tân

Di động: 0905. 622676
Cơ quan: (0232) 3838887
Email: tanpt.stttt@quangbinh.gov.vn

 
Ông Phạm Minh Hải - Phó GĐ
Ông Nguyễn Phi Khanh - Phó GĐ
Ông Phạm Thanh Tân - Phó GĐ

Chi ủy viên
Đ/c Phạm Minh Hải

Di động: 0912. 132704
Cơ quan: (0232) 3822123
Email: haipm.stttt@quangbinh.gov.vn

Chi ủy viên
Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

Di động: 0935. 596599
Cơ quan: (0232) 3827268
Email: ngocnx.stttt@quangbinh.gov.vn

Chi ủy viên
Nguyễn Thị Thu Lan

Di động: 0905. 623089
Cơ quan: (0232) 3851208
Email: lanntt.stttt@quangbinh.gov.vn