Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Danh sách các cơ quan chỉ định và công nhận 
Cơ quan chỉ định: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
 
Cơ quan Công nhận: Văn Phòng Công nhận Chất lượng - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội