Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Danh mục các TC, QC tham gia MRA 
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao).
QCVN 10: 2010/BTTTT (Trước là TCN 68-143: 2003)

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động GSM (pha 2 và 2+)
QCVN 12: 2010/BTTTT (Trước là TCN 68-221: 2004)

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz
QCVN 13: 2010/BTTTT (Trước là TCN 68-222: 2004)

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x
QCVN 14: 2010/BTTTT (Trước là TCN 68-233: 2005)

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự.
QCVN 19: 2010/BTTTT (Trước là TCN 68-188: 2000)