Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Danh sách các phòng đo hết hiệu lực chỉ định 

STT

Tên phòng đo được chỉ định

Quyết định chỉ định

Thời gian hiệu lực

1

Trung tâm Đo kiểm Viễn thông Thiên Việt - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Việt

Quyết định số 182/QĐ-BBCVT ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Đến 01/03/2010

2

Phòng đo kiểm – Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển hạ tầng Hà Việt

Quyết định số 679/QĐ-BBCVTngày 20/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Đến 25/07/2010

3

Trung tâm Đo kiểm Viễn thông TT&T – Công ty TNHH Thương mại, Công nghệ và Truyền thông TT&T

Quyết định số 226/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đến 30/09/2010

4

Trung tâm Đo lường - Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Quyết định số 281/QĐ-BTTTTngày 18/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đến 20/10/2010

5

Phòng đo kiểm – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông CDC

Quyết định số 296/QĐ-BTTTTngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đến 20/10/2010

6

Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang (VILAS 285) - Công ty TNHH sản xuất cáp sợi quang VINA-LSC

Quyết định số 822/QĐ-BTTTTngày 19/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đến 28/11/2010

7

Phòng Đo kiểm
(Công ty Cổ phần Đầu tư Truyền thông Việt Nam (VTM.,Jsc))

1489/QÐ-BTTTT
ngày 06/10/2010

Đến 06/10/2013

8

Trung tâm đo kiểm ETECO
(Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông -  Điện lực (ETECO.,corp)

1490/QÐ-BTTTT
ngày 06/10/2010

Đến 06/10/2013

9

Phòng đo kiểm dịch vụ viễn thông
(Công ty cổ phần phát triển dịch vụ viễn thông ITC (ITC Tel., JSC))

1486/QĐ-BTTTT
ngày 05/10/2010

Đến 06/10/2013

10

Phòng đo kiểm viễn thông
(Công ty cổ phần công nghệ Thuận Hưng (Thuan Hung Tech., JSC))

1561/QĐ-BTTTT
ngày 18/10/2010

Đến 18/10/2013

Ghi chú: Kết quả đo kiểm của các phòng đo kiểm trên (được lập ngoài khoảng thời gian hiệu lực) không còn tính pháp lý trong các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ, công trình như đã được quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT và các văn bản quản lý chuyên ngành của Bộ TTTT