Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Dự thảo Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia (để lấy ý kiến góp ý) 

Số TT

Tên dự thảo quy chuẩn

Ghi chú

Ngày đăng lấy ý kiến

Hạn cuối xử lý ý kiến

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

(dự thảo - thuyết minh)

(dự thảo 3  - thuyết minh)

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

25/9/2008

31/10/2008

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất

(dự thảo - thuyết minh)

(dự thảo 3  - thuyết minh)

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

 

 

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL

(dự thảo - thuyết minh)

(dự thảo 3  - thuyết minh)

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

 

 

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ kết nối Internet

(dự thảo - thuyết minh)

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

 

 

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại công ích

(dự thảo - thuyết minh)

Theo

Kế hoạch xây dựng quy chuẩn quốc gia năm 2008 (mục 1.2.15)

10/3/2009

10/5/2009

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL công ích

(dự thảo - thuyết minh)

Theo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn quốc gia năm 2008 (mục 1.2.15)

10/3/2009

10/5/2009

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)

(dự thảothuyết minh)

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2008

28/8/2009

15/9/2009

8

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

(dự thảothuyết minh)

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2008

28/8/2009

 15/9/2009

9

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số

(dự thảothuyết minh)

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2008

28/8/2009

 15/9/2009

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp quy các thiết bị thu phát vô tuyến điện

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi từ Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/06/2001 của Tổng cục Bưu điện

15/05/2009

 

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-192: 2003

15/05/2009

 

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số SDH điểm - điểm dải tần tới 15 GHz   

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-234: 2006

01/09/2009

 

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-235: 2006

01/09/2009

 

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-236: 2006

01/09/2009

 

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-237: 2006

01/09/2009

 

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-238: 2006

01/09/2009

 

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-239: 2006

14/09/2009

 

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-240: 2006

14/09/2009

 

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-241: 2006

14/09/2009

 

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-229:2005

29/09/2009

 

21

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng chủ yếu cho thoại tương tự

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-230:2005

29/09/2009

 

22

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền số liệu (và thoại)
(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-231:2005

29/09/2009

 

23

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoại tương tự

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-232:2005

29/09/2009

 

24

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-242:2006

29/09/2009

 

25

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-243:2006

29/09/2009

 

26

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị vô tuyến nghiệp dư

(dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-244:2006

29/09/2009

 

27

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảoThuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-247: 2006

14/7/2010

31/7/2010

28

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảoThuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-248: 2006

14/7/2010

31/7/2010

29

Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS – Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảo - Thuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-249: 2006

14/7/2010

31/7/2010

30

Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảo - Thuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-250: 2006

14/7/2010

31/7/2010

31

Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/ hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz – Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảoThuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-251: 2006

14/7/2010

31/7/2010

32

Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz – Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảo - Thuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-252: 2006

14/7/2010

31/7/2010

33

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Dự thảo – Thuyết minh

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

04/11/2010

20/12/2010

34

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Dự thảo – Thuyết minh

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

04/11/2010

20/12/2010

35

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cống cáp, bể cáp và tủ đấu cáp viễn thông

Dự thảo – Thuyết minh

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

04/11/2010

20/12/2010

36

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010 01/04/2011 01/06/2011
37

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010 01/04/2011 01/06/2011
38

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010 01/04/2011 01/06/2011
39

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1X băng tần 450 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010 01/04/2011 01/06/2011
40

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất INMARSAT F77 sử dụng trên tàu biển

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010 01/04/2011 01/06/2011
41

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp quy các thiết bị thu phát sóng vô tuyến tiện

Dự thảo 2 - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010 01/04/2011 01/06/2011
42

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang thông tin điện từ (Website) của cơ quan nhà nước: Các yếu tố hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng CNTT

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010 01/04/2011 15/05/2011
43

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406.0 MHz đến 406.1 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-198:2001

   
44

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở hoạt động ở tấn số 121.5 MHz hoặc 121.5 MHz và 243 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-199:2001

   
45

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị gọi chọn số DSC

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-201:2001

   
46

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện thoại vô tuyến MF và HF

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-202:2001

   
47

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị RadioTelex sử dụng trong các nghiệp vụ hàng hải

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-204:2001

   
48

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm cứu nạn

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-205:2001

   
49

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện thoại vô tuyến UHF

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-206:2001

   
50

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình

Dự thảo - Thuyết minh

Xât dựng trên cơ sở tiêu chuẩn IEC 60728-12 (2001) của Ủy ban kỹ thuật điện - điện tử quốc tế (IEC) 29/05/2012 29/07/2012
51

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp - yêu cầu về tương thích điện từ trường (EMC)

Dự thảo - Thuyết minh

Xây dựng trên cơ sở TCVN 9373:2012 Thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp - yêu cầu về tương thích điện từ trường (EMC); Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60728-2 ban hành lần 1 (2002-10) của Ủy ban điện - điện tử quốc tế 29/05/2012 29/07/2012
52

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) hoạt động trong giải tần từ 25 MHz đến 1 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng bộ tiêu chuẩn ETSI EN 300 220 V2.3.1 (2010-02) của Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI) 31/07/2012 30/09/2012
53

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD)  hoạt động trong giải tần từ 1 GHz đến 40 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng bộ tiêu chuẩn ETSI EN 300 440 của Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI)

31/07/2012 30/09/2012
54

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5.8GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Phù hợp với tiêu chuẩn ES 200 674-2 V1.1.1 (1999-02) của Viện tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu 31/07/2012 30/09/2012
55

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5.8GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn ETSI ES 200 674-1 v2.2.1 (2011-02) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI)

31/07/2012 30/09/2012
56

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần FM băng tần 54-68 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Xây dựng trên cơ sở các quy định tại chuẩn QCVN 30: 2011, QCVN 47: 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời tham khảo thực tiễn các thiết bị hiện có trên thị trường và các hãng sản xuất 01/08/2012 01/10/2012
57

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã (set top box) trong mạng truyền hình số mặt đất

Dự thảo - Thuyết minh

xây dựng trên cơ sở các tài liệu: NorDig Unified ver 2.2.1 NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in  cable, satellite, terrestrial and IP-based networks, NorDig Unified Test specification, ver 1.0.3 “Unified NorDig Test Specifications for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks”, Requirementsspecifications for DVB-T receivers used in Republic of Slovenia vesion 1.0, date 28-10-2008

09/08/2012

09/10/2012

58

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 23/08/2012 23/10/2012
59

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet cố định băng rộng

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 24/09/2012 24/11/2012
60

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền tải trên mạng di động 3G

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 24/09/2012 24/11/2012
61

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem bưu chính

Dự thảo - Thuyết minh

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam biên soạn 24/09/2012 24/11/2012
62

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

24/09/2012

24/11/2012

63

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ cho máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 29/11/2012 29/01/2013
64

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các đài Phát thanh, Truyền hình

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 03/12/2012 03/02/2013
65 Sửa đổi QCVN 63:2012/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 05/04/2013 20/04/2013
66 Sửa đổi QCVN 64:2012/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình kỹ thuật số DVB-T2
Dự thảo - Thuyết minh
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 05/04/2013 20/04/2013
67

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu thu trong vùng phủ song của truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2
Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử biên soạn 02/05/2013 02/07/2013
68

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu trong vùng phủ song
Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện và Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử biên soạn  02/05/2013 02/07/2013 
69

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao
Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 07/05/2013 07/07/2013
70

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thong công cộng cố định
Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 07/05/2013 07/07/2013
71

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) trên mạng viễn thông di động mặt đất công cộng.

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông 8/5/2013 8/7/2013
72

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ chính xác hệ thống ghi cước của tổng đài cố định và di động mạng viễn thông công cộng.

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông 8/5/2013 8/7/2013
73

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động (GSM và DCS)

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn 9/8/2013 9/10/2013
74

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị thông tin UWB

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn

9/8/2013 9/10/2013
75

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 9/8/2013 9/10/2013
76

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz

Dự thảo Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt 9/8/2013 9/10/2013
77

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến TETRA

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn 9/8/2013 9/10/2013
78

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu tín hiệu DVB-S và DVB-S2 trong mạng truyền hình vệ tinh

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn 21/01/2014 21/03/2014
79

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ thông tin di động mặt đất - dịch vụ truy nhập Internet

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 25/01/2014 25/03/2014
80

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn 20/03/2014 20/05/2014
81

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin UWB

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn 20/03/2014 20/05/2014
82

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến - Yêu cầu kỹ thật chung

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn 20/03/2014 20/05/2014
83

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn 27/08/2014 27/10/2014
84

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu cơ bản đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng IPV6

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn 29/09/2014 29/11/2014
85

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu cơ bản đối với thiết bị nút IPV6

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn 29/09/2014 29/11/2014
86

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dịch vụ Bưu chính công ích

Dự thảo - Thuyết minh

Vụ Bưu chính biên soạn 10/10/2014 10/12/2014
87

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị Audio không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn 10/10/2014 10/12/2014
88

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị nối Video số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn 10/10/2014 10/12/2014
89

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn 10/10/2014 10/12/2014
90

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF cầm tay có tích hợp DSC loại D trong thông tin hàng hải

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn 10/10/2014 10/12/2014
91

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện đàm VHF lắp đặt cố định có chức năng DSC loại D trong thông tin hàng hải

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn 10/10/2014 10/12/2014
92

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phổ tần và phát xạ đối với thiết bị vô tuyến điện

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn 16/10/2014 16/12/2014
93

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 16/10/2014 16/12/2014
94

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 16/10/2014 16/12/2014

Cập nhật 16/10/2014