Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Kế hoạch xây dựng Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia năm 2014 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-BTTTT  ngày 26 tháng 8  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng QCVN

Tên QCVN

Phương thức xây dựng QCVN

Tổ chức biên soạn xây dựng dự thảo QCVN

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến
(triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

NSNN
(tr. đồng)

Nguồn khác

1

Bưu chính

Rà soát, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích  

Rà soát, sửa đổi trên cơ sở QCVN 1:2008/BTTTT

Vụ Bưu chính

2014

2014

 

 

2

Viễn thông

Rà soát, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông

Rà soát, sửa đổi trên cơ sở QCVN 9:2010/BTTTT

Cục Viễn thông

2014

2014

 

 

3

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị truy cập vô tuyến tốc độ cao dải tần 60 GHz

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ETSI EN 302 567

Cục Tần số Vô tuyến điện

2014

2014

 

 

4

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị Audio không dây dải tần từ 25 MHz đến 2 GHz

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ETSI EN 301 357-1 và ETSI EN 301 357-2

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2014

2015

 

 

5

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật thiết truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

EN 302 064-1 và EN 302 064-2

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2014

2015

 

 

6

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị VHF cơ động tích hợp phụ kiện cầm tay DSC loại D trong thông tin hàng hải

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế EN 302 885 -1, EN 302 885- 2 và EN 302 885-3

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2014

2015

 

 

7

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị  VHF lắp đặt cố định có chức năng DSC loại D trong thông tin hàng hải

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

ETSI EN 301-025-1

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2014

2015

 

 

8

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị thu trực canh gọi chọn số trên tầu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ETSI EN 301 033

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2014

2015

 

 

9

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng (UWB)

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế EN 301 489-33

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2014

2015

 

 

10

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết truyền hình ảnh số không dây

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

ETSI EN 489-28 và ETSI EN 301 489-1

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2014

2015

 

 

11

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trương (EMC) cho thiết bị và dịch vụ vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế EN301 489-1 và EN 301 489-3

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2014

2015

 

 

12

Viễn thông

Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị modem ADSL

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế G.992.3 và G.992.5

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2014

2015