Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Kế hoạch xây dựng Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia năm 2012 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-BTTTT ngày 28/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin  và Truyền thông)

TT

Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng QCVN

Tên QCVN

Phương thức xây dựng QCVN

Tổ chức biên soạn xây dựng dự thảo QCVN

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến
(triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

NSNN
(tr. đồng)

Nguồn khác

1. Lĩnh vực bưu chính

 

1.1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem bưu chính

Xây dựng mới

Tổng công ty Bưu chính

2012

2012

   

2. Lĩnh vực viễn thông

 

2.1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống ghi cước tổng đài mạng viễn thông công cộng

Xây dựng mới

Cục Viễn thông

2012

2012

   
 

2.2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ đối với đài phát thanh và truyền hình

Xây dựng mới

Cục Viễn thông

2012

2012

   
 

2.3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị truyền dữ liệu giải tần 5,8 GHz

Xây dựng mới

Cục Viễn thông

2012

2012

   
 

2.4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị vô tuyến cự ly ngăn (SRD) hoạt động trong giải tần từ 25 đến 1 GHz

Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế

Cục Viễn thông

2012

2012

   
  2.5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) hoạt động trong giải tần từ 1 đến 40 GHz Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 2012 2013    
  2.6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ internet cố định băng rộng

Xây dựng mới

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện

2012 2013    
  2.7 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng truyền tải dịch vụ trên mạng di động 3G

Xây dựng mới

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện

2012 2013    

3. Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình

 

3.1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB- C tại điểm kết nối thuê bao

Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế

Vụ Khoa học và Công nghệ

2012

2012

   
 

3.2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần FM băng tần 54-68 MHz

Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế

Vụ Khoa học và Công nghệ

2012

2012

   
 

3.3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình số mặt đất tại điểm thutrong vùng phủ sóng

Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

2012

2012

   
 

3.4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình Internet tại điểm kết nối người dùng

Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

2012

2012

   
 

3.5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình số vệ tinh theo tiêu chuẩn DVB-S/S2 tại điểm thu trong vùng phủ sóng

Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

2012

2012

   
  3.6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình số mặt đất (DVB-T2) tại điểm thu trong vùng phủ sóng Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 2012 2013    
  3.7 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T2 Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 2012 2013    
  3.8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB- C2 tại điểm kết nối thuê bao Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 2012 2013    
  3.9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 2012 2013    
  4.0 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định - Các yêu cầu Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn Việt Nam Vụ Khoa học và Công nghệ 2012 2013    
  4.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ trường (EMC) cho thiết bị trong hệ thống truyền hình cáp

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

Vụ Khoa học và Công nghệ 2012 2013    
  4.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ trường (EMC) trong mạng cáp truyền hình

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế

Vụ Khoa học và Công nghệ 2012 2013    
  4.3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số - yêu cầu kỹ thuật Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 2012 2013    
  4.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã STB trong mạng truyền hình số mặt đất Xây dựng mới trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 2012 2013    
  4.5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu phát của truyền hình số mặt đất theo DVB-T2 Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện 2012 2012