Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (để lấy ý kiến góp ý) 

Số TT

Tên dự thảo tiêu chuẩn

 

Ghi chú

Ngày đăng lấy ý kiến

Hạn cuối xử lý ý kiến

1

Dịch vụ truyền hình cáp số - Yêu cầu kỹ thuật tín hiệu truyền hình cáp số tại điểm kết nối thuê bao
(dự thảo – Thuyết minh)

 

Cục Quản lý PTTH và TT Điện tử chủ trì xây dựng dự thảo – Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2010 

1/9/2010 

 1/11/2010

(Đã hết hạn)

2

Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 1: Tiêu chí đánh giá chất lượng ngoài.
(Dự thảoThuyết minh)

 

 

 

 15/11/2010

(Đã hết hạn)

3

Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 2: Tiêu chí đánh giá chất lượng trong
(Dự thảoThuyết minh

 

 

 

 15/11/2010

(Đã hết hạn)

4

 Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 3: Tiêu chí đánh giá chất lượng sử dụng
(Dự thảo– Thuyết minh)

 

 

 

15/11/2010 

(Đã hết hạn)

5 Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 4: Quy trình đánh giá chất lượng ngoài
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

6 Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 5: Quy trình đánh giá chất lượng trong
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

7 Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 6: Quy trình đánh giá chất lượng sử dụng
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

8 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

9 Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 1: Các yêu cầu
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

10 Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 2: Quy tắc thực hành
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

11 Hệ thống báo hiệu R2 - Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

12 Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật phần cơ sở
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

13 Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

14 Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng - Các yêu cầu 
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

15 Sách – Yêu cầu chung
(Dự thảo– Thuyết minh)
     

15/11/2010

(Đã hết hạn)

16 Thiết bị nguồn 48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảo– Thuyết minh)
Viện KHKT Bưu điện dự thảo    

25/11/2010

(Đã hết hạn)

17 Hệ thống thông tin cáp sợi quang – Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảoThuyết minh)
Viện KHKT Bưu điện dự thảo    

25/11/2010

(Đã hết hạn)

18 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Các tiêu chí đánh giá an toàn công nghệ thông tin – Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát
(Dự thảo – Thuyết minh)
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam dự thảo    

25/11/2010

(Đã hết hạn)

19 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Các tiêu chí đánh giá an toàn công nghệ thông tin – Phần 2: Các yêu cầu chức năng an toàn
(Dự thảo – Thuyết minh)
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam dự thảo    

25/11/2010

(Đã hết hạn)

20 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Các tiêu chí đánh giá an toàn công nghệ thông tin – Phần 3: Các yêu cầu đảm bảo an toàn
(Dự thảo – Thuyết minh)
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam dự thảo    

20/12/2010

(Đã hết hạn)

21 Điểm truy nhập Internet công cộng – Các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ người già và người khuyết tật tiếp cận và sử dụng
(Dự thảo – Thuyết minh)
Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì dự thảo    

20/12/2010

(Đã hết hạn)

22

Mạng Viễn thông - Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao - yêu cầu kỹ thuật (Dự thảo - Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện dự thảo    

20/12/2010

(Đã hết hạn)

23

Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin băng rộng (CAT5, CAT5e) – Yêu cầu kỹ thuật

(Dự thảo – Thuyết minh)
Viện KHKT Bưu điện dự thảo    

20/12/2010

(Đã hết hạn)

24

Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao – Yêu cầu kỹ thuật

(Dự thảo – Thuyết minh)
Viện KHKT Bưu điện dự thảo    

20/12/2010

(Đã hết hạn)

25

Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật

(Dự thảo – Thuyết minh)
Viện KHKT Bưu điện dự thảo    

 

20/12/2010

(Đã hết hạn)

26

Hệ thống điện thoại dùng thẻ - Yêu cầu kỹ thuật

(Dự thảo 5 - Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện dự thảo   01/04/2011

01/06/2011

(Đã hết hạn)

27

Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng tín hiệu DTMF

(Dự thảo - Thuyết minh)

Vụ Khoa học và Công nghệ dự thảo   01/04/2011

01/06/2011

(Đã hết hạn)

28

Giao diện mạng STM-N theo phân cấp số đồng bộ (SDH)

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện dự thảo      
29

Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số theo phân cấp số đồng bộ (SDH) và phân cấp 2048 Kbit/s

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện, Học Viện công nghệ Bưu chính Viễn thông dự thảo      
30

Tương thích điện từ trường (EMC) cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện dự thảo      
31

Chất lượng truyền dẫn điện thoại - gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại

(Dự thảo Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện dự thảo   30/09/2011 30/11/2011
32

Quy phạm An toàn điện trong bưu chính viễn thông

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện, Học viện CN BCVT, các chuyên gia trong và ngoài Tập đoàn BCVT dự thảo   30/09/2011 30/11/2011
33

Cáp quang treo kết hợp dây chống sét

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện dự thảo   30/09/2011 30/11/2011
34

Chất lượng dịch vụ Video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc mỗi thời gian thực

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện dự thảo   30/09/2011 30/11/2011
35

Kỹ thuật thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện dự thảo   30/09/2011 30/11/2011
36

Tiêu chuẩn cho Trang thông tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật truy cập và sử dụng thông tin

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện KHKT Bưu điện dự thảo   30/09/2011 30/11/2011
37

Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu kỹ thuật về hạ tầng viễn thông

(Dự thảo - Thuyết minh)

Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo      
38

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý rủi ro an toàn thông tin

(Dự thảo - Thuyết minh)

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam dự thảo   21/09/2012 21/11/2012
39

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 1: Tổng quan và khái niệm

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam dự thảo   21/09/2012 21/11/2012
40

Tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật tín hiệu truyền hình Internet

(Dự thảo - Thuyết minh)

Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử dự thảo   21/09/2012 21/11/2012
41

Mạng Viễn thông - Đặc điểm kỹ thuật giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6)

(Dự thảo - Thuyết minh)

Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo   03/12/2012 03/02/2013
42

Cáp đồng trục dùng trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp - Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảo - Thuyết minh)

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   10/06/2013 10/08/2013
43

Phiến đấu dây CAT5/CAT5E - Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảo Thuyết minh)

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   10/06/2013 10/08/2013
44

Công nghệ Thông tin - Kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát
(Dự thảo - Thuyết minh)

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   03/10/2013 03/12/2013
45

Kỹ thuật phần mềm - Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm - Yêu cầu chất lượng và hướng dẫn kiểm tra sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biễn và thương mại hóa
(Dự thảo - Thuyết minh)

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   03/10/2013 03/12/2013
46

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
(Dự thảo - Thuyết minh)

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   03/10/2013 03/12/2013
47

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiều phát xạ tần số vô tuyến
(Dự thảo - Thuyết minh)

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   03/10/2013 03/12/2013
48

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến
(Dự thảo - Thuyết minh)

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   03/10/2013 03/12/2013
49

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-8: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn
(Dự thảo - Thuyết minh)

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   03/10/2013 03/12/2013
50 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn thông tin - Đo lường
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   28/02/2014 28/04/2014
51 Công nghệ thông tin - Các ký thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   28/02/2014 28/04/2014
52 Công nghệ thông tin - Các ký thuật an toàn - Quản lý an toàn thông tin cho truyền thông liên tổ chức, liên ngành
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   28/02/2014 28/04/2014
53 Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng di động 3G - Yêu cầu chất lượng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Cục Viên thông   28/02/2014 28/04/2014
54 Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Các quá trình vòng đời phần mềm
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện   05/03/2014 05/05/2014
55

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 1: Bài đo đánh giá tuân thủ
(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   29/09/2014 29/11/2014
56  Giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 2: Kiến trúc địa chỉ IPV6
(Dự thảo Thuyết minh)
 Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn    29/09/2014 29/11/2014 
57 Giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 3: Giao thức khám phá nút mạng lân cận cho IPV6
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   29/09/2014 29/11/2014 
58 Giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 4: Giao thức khám phá MTU của tuyến
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   29/09/2014 29/11/2014