Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

TT

Tên Tiêu chuẩn

Ký hiệu

1.

Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7189:2009

2.

Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu

TCVN ISO/IEC 27001:2009
ISO/IEC 27001:2005

3.

Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số

TCVN 8066:2009

4.

Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi

TCVN 8067:2009

5.

Bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA) – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8076:2009

6.

Thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) 2 và 2+ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8077:2009

7.

Thiết bị cổng thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng (IP Gateway) – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8078:2009

8.

Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s

TCVN 8236:2009

9.

Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s

TCVN 8237:2009

10.

Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt

TCVN 8238:2009

11.

Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị Fax nhóm 3

TCVN 8239:2009

12.

Thiết bị đầu cuối viễn thông - Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) – Yêu cầu điện thanh

TCVN 8240:2009

13.

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện

TCVN 8241-4-2:2009

14.

Tương thích điện từ - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến

TCVN 8241-4-3:2009

15.

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-5 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với xung

TCVN 8241-4-5:2009

16.

Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến

TCVN 8241-4-6:2009

17.

Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-8 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn

TCVN 8241-4-8:2009

18.

Tương thích điện từ - Phần 4-11 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp

TCVN 8241-4-11:2009

19.

Dịch vụ điện thoại VoIP – Các yêu cầu

TCVN 8068:2009

20.

Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS-Các yêu cầu

TCVN 8069:2009

21.

Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8070:2009

22.

Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất

TCVN 8071: 2009

23.

Mạng viễn thông – Giao thức IPv4

TCVN 8072:2009

24.

Mạng viễn thông - Đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp

TCVN 8073:2009

25.

Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công cộng – Các yêu cầu

TCVN 8074:2009

26.

Mạng viễn thông – Giao diện V5.2 (dựa trên 2048 kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập

TCVN 8075:2009

27.

Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị mạng viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ

TCVN 8235:2009

28.

Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 8665:2011

29.

Thiết bị nguồn -48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8687:2011

30.

Mạng viễn thông - Hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản phần ISUP

TCVN 8690 : 2011

31.

Hệ thống thông tin cáp sợi quang PDH - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8691:2011

32.

Mạng viễn thông - Hệ thống báo hiệu R2 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

TCVN 8692:2011

33.

Thiết bị điện thoại thẻ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8795:2011

34.

Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8699:2011

35.

Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8700:2011

36.

Thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số - yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8666-2011

37.

Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn- Quy tắc thực hành Quản lý an toàn thông tin

TCVN ISO/IEC 27002:2011

38.

Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB-C - Tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8688-2011

39.

Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định - Các yêu cầu

TCVN 8689 -2011

40.

Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 8693-2011

41.

Sách - Yêu cầu chung

TCVN 8694-2011

42.

Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 1: Các yêu cầu

TCVN 8695-1- 2011

43.

Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 2: Quy tắc thực hành

TCVN 8695-2-2011

44.

Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8696:2011

45.

Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8697:2011

46.

Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8698:2011

47.

Điểm truy cập internet công cộng- Các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ người già và người khuyết tật tiêp cận và sử dụng

TCVN 8701: 2011

48.

Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 1: Các phép đáng giá ngoài

TCVN 8702:2011

49.

Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 2: Các phép đáng giá trong

TCVN 8703:2011

50.

Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 3: Các phép đáng giá chất lượng người sử dụng

TCVN 8704:2011

51.

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 1: Tổng quát

TCVN 8705:2011

52.

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 2: Quy trình dành cho bên đánh giá

TCVN 8706:2011

53.

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 3: Quy trình dành cho người phát triển

TCVN 8707:2011

54.

Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 4: Quy trình dành cho người mua sản phẩm

TCVN 8708:2011

55.

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát

TCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009

56.

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn

TCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008

57.

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn

TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008

58

Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ

TCVN 9373: 2012

59

Mạng Viễn Thông – Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số phân theo phân cấp 2048 kbit/s

TCVN 9374: 2012

60

Mạng viễn thông- Giao diện nút mạng STM-n theo phân cấp số đồng bộ SDH- Đặc tính kỹ thuật

TCVN 9375: 2012

61

Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

TCVN 9250:2012

62

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bản

TCVN 9247:2012

63

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)

TCVN 9248:2012

64

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế

TCVN 9249:2012

65

Giao thức internet phiên bản 6 (IPV6)- Phần 1: Quy định kỹ thuật

TCVN 9802-1 : 2013

66

Chất lượng truyền dẫn điện thoại- Gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại

TCVN 9803 : 2013

67

Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thực

TCVN 9804 : 2013

68

Cáp sợi quang- Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10250:2013

69

Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10251:2013

70

Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Quản lý rủi ro an toàn thông tin

TCVN 10295:2014

ISO/IEC 27005:2011

71

Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10296:2014

72

Phiến đấu dây CAT5/CAT5E- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10297:2014

73

Tín hiệu truyền hình internet-Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10298:2014