Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2015 
Tải Quyết định!

Tải Danh mục các cuộc thanh tra năm 2015!