Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
 Danh sách Lãnh đạo Sở TT&TT tham gia các BCĐ tỉnh

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC HỘI ĐỒNG, BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH

 

TT

Tên Hội đồng, Ban Chỉ  đạo

Lãnh đạo Sở tham gia

Theo Quyết định

1

Ban chỉ đạo Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định tư pháp

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

2

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ kiện toàn số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh

3

Ban chỉ đạo Biển, đảo tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

4

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Đ/c Hoàng Việt Hùng

 

5

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2015

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 1244/QĐ-CT ngày 31/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

6

Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 843/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình

7

BCĐ phòng chống tác hại của thuốc lá

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 682/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh

8

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 1333/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh

9

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ số 1996/QĐ-UBND  ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh

10

Thành viên UB Bầu cử ĐB quốc hội khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Đ/c Hoàng Việt Hùng

Thông báo 83-TB/TU ngày 02/2/2016 của Tỉnh ủy

11

BCĐ ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hoàng Việt Hùng

QĐ 197-QĐ/TU ngày 02/5/2016 của Thường vụ TU

12

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ 1356/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh

13

Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường thị trấn (Ban chỉ đạo Đề án 212)

Đ/c Phạm Minh Hải

 

14

Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 1022/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh

15

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 2492/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của CT UBND tỉnh

16

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 1148/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh

17

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015” (Đề án 2160)

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 1150/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh

18

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Đ/c Phạm Minh Hải

 

19

Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số192-QĐ/TU ngày 14/4/2016 của BTV Tỉnh ủy

20

Ban chỉ đạo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông và chuyên nghiệp 2011 - 2020

 Đ/c Phạm Minh Hải

 

21

Ban An toàn giao thông tỉnh

 Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 737/QĐ-UBND  ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh

22

Ban điều hành Đề án “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH”; giáo dục 5 triệu phụ nữ nuôi dạy con tốt; hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm

Đ/c Phạm Minh Hải

 

23

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển y tế biển đảo tỉnh

 Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ 1367/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh

24

Ban chỉ đạo thực hiện đề án của địa phương

 Đ/c Phạm Minh Hải

 

25

Ban tổ chức xét và trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015

 Đ/c Phạm Minh Hải

 

26

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

 Đ/c Phạm Minh Hải

 

27

Ban chỉ đạo công tác gia đình Quảng Bình

 Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 1354/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh

28

Ban chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Minh Hải

 

29

Ban điều hành Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2 từ năm 2013-2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải

 

30

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch ở người

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ số 1887/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh

31

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh

Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ 860/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh (có đổi tên BCĐ)

32

BCĐ thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân

Đ/c Phạm Minh Hải

 

33

BCĐ thực hiện Đề án 1 – 1133 về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016

Đ/c Phạm Minh Hải

 

 34

BCĐ thực hiện Đề án 32 cấp tỉnh

Đ/c Phạm Minh Hải

 

35

Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh

Đ/c Phạm Minh Hải

 

36

BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh

Đ.c Phạm Minh Hải

QĐ 1786-QĐ/TU ngày 23/12/2014 của BTV Tỉnh ủy

37

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải

 

38

BCĐ vệ sinh ATTP tỉnh

Đ/c Phạm Minh Hải

 

39

Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá (BCĐ 94);

Đ/c Phạm Minh Hải

Công văn Sở cử tháng 9/2016

40

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

41

Hội đồng thẩm định dự án xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến 2030

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

42

Ban chỉ đạo Chương trình “ Chung tay vì cộng đồng”

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

43

BTC cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Quảng Bình lần thứ 2, năm 2015 - 2016

Đ/c Phạm Thanh Tân

QĐ số 54/QĐ-SNV ngày 02/02/2015

44

Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân

Quyết định số 2467/QĐ-BCĐ ngày 04/12/2015 của BCĐ tỉnh; QĐ số 3429/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh

46

BCĐ thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ số 572/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh

47

BCĐ Tổng điều tra thống kê nông nghiệp, nông thôn 2016

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ số 371/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh

49

Ban chỉ đạo Đề án “Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước” (Đề án 2)

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

Công văn Sở cử ngày 26/2/2016

50

 Ban Chủ nhiệm DA "Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người"

Đ/c Phạm Minh Hải 

QĐ số 84/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh 

52

 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình 

 Đ/c Phạm Minh Hải 

 QĐ số 889/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh

53

 BCĐ chương trình Sửa học đường tỉnh Quảng Bình

  Đ/c Phạm Minh Hải

 QĐ số 1556/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh, CV 90/STTTT-VP ngày 19/02/2019

54

 Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trao toàn dân bảo vệ ANTQ

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 CV    /STTTT-VP

55

 BCĐ thực hiện KL số 61-KL?TW

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

CV 183/STTTT-VP ngày 20/3/2019 

56

 BCĐ thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg tỉnh

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 CV 159/STTTT-VP ngày 11/3/2019 

57

 BCĐ 35

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 CV 159/STTTT-VP ngày 05/7/2019 

58

 Ban chủ nhiệm Dự án 

 Đ/c Phạm Minh Hải 

 CV 305/STTTT-VP ngày 22/4/2019 

59

BCĐ đề án 896 tỉnh 

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

CV 554/STTTT-VP ngày 19/7/2018 

60

 BCĐ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

Đ/c Phạm Minh Hải  

CV 182/STTTT-Vp ngày 20/3/2019 

61

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình 

Đ/c Phạm Minh Hải 

QĐ 216/QĐ-UBND ngày 24/1/2019 của UBND tỉnh, CV 906/STTTT-VP ngày 29/11/2018 

62

 Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Minh Hải 

 QĐ 200/QĐ-UBND ngày 23/1/2019 của UBND tỉnh, CV 687/STTTT-VP ngày 19/9/2018

63

 BCĐ thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh QB

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

CV 578/STTTT-VP ngày 05/7/2019 

64

 BCĐ Bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch 

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

QĐ 277/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh, CV 89/STTTT-VP ngày 19/02/2019 

65

BĐH bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Bình 

Đ/c Phạm Minh Hải 

 QĐ 284/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh, CV 91/STTTT-VP ngày 19/02/2019 

66

 BCĐ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Bình 

Đ/c Phạm Minh Hài 

 QĐ 838/QĐ-UBND ngày 03/8/2019 của UBND tỉnh, CV 182/STTTT-VP ngày 20/03/2019 

67

 BCĐ công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

 QĐ 1419/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh, CV 139/STTTT-VP ngày 12/03/2019 

68

 Ban tổ chức hội thi tin học trẻ hàng năm tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 QĐ 1600/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh, CV 249/STTTT-VP ngày 05/4/2019 

59

 BCĐ chương trình Sữa học đường tỉnh Quảng Bình  

 Đ/c Phạm Minh Hải

 QĐ 1556/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh, CV 406/STTTT-VP ngày 24/5/2019 

69

 BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Minh Hải

 QĐ 1291/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh, CV 311/STTTT-VP ngày 24/4/2019

70

 BCĐ phổ cập xóa mù chữ 

 Đ/c Phạm Minh Hải

 CV 54/STTTT-VP ngày 21/1/2019

71

 BCĐ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020

 Đ/c Phạm Minh Hải

 CV 206/DS-VPSGDĐT ngày 13/2/2019

72

 BCĐ phòng chống dịch bệnh ĐV cấp tỉnh

 Đ/c Phạm Minh Hải

 CV 160 ngày11/3/2019

77

 BCĐ 515 tỉnh 

 Đ/c Phạm Minh Hải

 CV 676 ngày11/9/2019

78

 BCĐ bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Minh Hải  CV 206/DS-VPSGDĐT ngày 13/02/2019

79

 BCĐ phát triển du lịch

 Đ/c Phạm Minh Hải

 QQDD1330/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh, CV 322 ngày 18/5/2018

80

 BCN dự án chương trình quốc gia PCTP của tỉnh

 Đ/c Phạm Minh Hải

 CV 469/STTTT-VP ngày 03/7/2018

81

 Ban công tác người khuyết tật tỉnh Quảng Bình 

 

 

82

 Ban công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Bình 

 Đ/c Phạm Minh Hải

 QDD716/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh, CV 29/STTTT-VP ngày 16/1/2018

83

 BCĐ 389

 Đ/c Phạm Minh Hải

 CV 906/STTTT-VP ngày 29/11/2018

84

 BCĐ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

 Đ/c Phạm Minh Hải

 QĐ 1330

85

 BCĐ phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

 Đ/c Phạm Minh Hải

 CV678/STTTT-VP ngày 19/9/2018

86

 BCĐ thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

QĐ 1844/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh, CV 217/STTTT-VP ngày 04/4/2018 

87

 BCĐ Giám định tư pháp 

 

QĐ 2029/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh

88

 BCĐ công tác biên giới Tỉnh 

 

QĐ 2386/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 

89

 BTC sáng tác ca khúc về Quảng Bình

Đ/ Phạm Minh Hải  

QĐ 2469/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh  

90

 BCĐ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Minh Hải

QĐ 2780/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh 

91

 BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh

 

QĐ 2889/QĐ-UBND ngày 30/8/2018cuar UBND tỉnh 

92

 Ban chỉ đạo Bồi thường GPMB dự án đường dây 500kv mạch 3 tỉnh Quảng Bình 

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ 974/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh 

93

  Ban điều hành Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025" tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 QĐ 3532/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh

94

  Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình

 Đ/ Phạm Minh Hải

 QĐ 3540/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh

95

  Thành lập tổ chỉ đạo chuyển đổi dữ liệu hộ tịch thực hiện Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 QĐ 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh

96

 Thành lập Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 QĐ 263/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh

97

 Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Minh Hải

 CV  182/SLĐTBXH-DN ngày 21/02/2020 của Sở LĐ-TB-XH

98

 Kiện toàn tổ chức, bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Ban Chỉ huy phòng, chống và tìm kiếm cứu nạn thành Ban CHỉ huy phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Thanh Tân

 QĐ 441/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh

99

 Ban chỉ đạo chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá

 Đ/c Hoàng Việt Hùng

 CV 362/BCĐPCTHTL ngày 19/02/2020 của Ban chỉ đạo PCTHTL