Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn

Đ/c Phạm Thanh Tân Danh sách Lãnh đạo Sở TT&TT tham gia các BCĐ tỉnh

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC HỘI ĐỒNG, BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH  

TT

Tên Hội đồng, Ban Chỉ  đạo

Lãnh đạo Sở tham gia

Theo Quyết định

1

Ban chỉ đạo Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định tư pháp

 

 

2

Ban chỉ đạo Biển, đảo tỉnh Quảng Bình

 

 

3

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

 

 

4

Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình

 

 

5

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Quảng Bình

 

 

6

Thành viên UB Bầu cử ĐB quốc hội khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

7

BCĐ ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

 

 

8

Ban chỉ đạo Chương trình “ Chung tay vì cộng đồng”

Đ/c Phạm Thanh Tân

 

9

Ban chỉ đạo Đề án “Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước” (Đề án 2)

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

Công văn Sở cử ngày 26/2/2016

10

 

BCĐ nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ 572/QĐ-UBND ngày 04/3/2016

11

 BCĐ 35

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 CV 579/STTTT-VP ngày 05/7/2019 

12

Đề án số hóa cơ sở dữ liệu chuyển đổi dữ liệu hộ tịch trên địa bàn QB Tổ Chỉ đạo số hóa dữ liệu hộ tịch Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -QĐ 176/QĐ-UBND ngày 17/1/2020

13

BCĐ đề án 896 tỉnh 

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

CV 554/STTTT-VP ngày 19/7/2018 

14

HĐ chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -QĐ 263/QĐ-UBND ngày 30/1/2020

15

 BCĐ thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh QB

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

CV 578/STTTT-VP ngày 05/7/2019 

16

 BCĐ Bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch 

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

QĐ 277/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh, CV 89/STTTT-VP ngày 19/02/2019 

17

 BCĐ công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

 QĐ 1419/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh, CV 139/STTTT-VP ngày 12/03/2019 

18

 Ban tổ chức hội thi tin học trẻ hàng năm tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc 

 QĐ 1600/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh, CV 249/STTTT-VP ngày 05/4/2019 

19

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình năm 2019 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  -CVsố 126/SKHCN-QLCN
ngày 28/ 03/2019

20

 BCĐ thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  

QĐ 1844/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh, CV 217/STTTT-VP ngày 04/4/2018 

21

 BCĐ Giám định tư pháp 

 

QĐ 2029/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh

22

 Ban chỉ đạo Bồi thường GPMB dự án đường dây 500kv mạch 3 tỉnh Quảng Bình 

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

QĐ 974/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh 

23

  Ban điều hành Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025" tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 QĐ 3532/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh

24

Ban chỉ đạo‘Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy lympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020- 2030 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -CV số 242/CV- BCĐ-SVH&TT ngày 05/ 03/ 2020

25

  Thành lập tổ chỉ đạo chuyển đổi dữ liệu hộ tịch thực hiện Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 QĐ 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh

26

 BCĐ phòng chống dịch bệnh CORONA

 

 

27

 Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Quảng Bình

 Đ/c Phạm Thanh Tân


CV 162/STTTT-VP ngày 04/3/2020
 

28

 Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10 năm 2020-2021

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc

 CV 500/STTTT-VP

29

 Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra tỉnh

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 747/STTTT-VP ngày 13/8/2020

30

 Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021-2022)

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 884/STTTT-VP ngày 17/9/2020

31

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình và các Ban Chỉ đạo Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Đ/c Phạm Thanh Tân -CV 754 /STTTT- VP- 13/8/2020
-CV 2091/TB-STT - 12/8/20220

32

 BTC cuộc thi tìm hiểu PL trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân - QĐ 87/QĐ- HĐPBGDPL -13/7/2020

33

 Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 351/STTTT-VP - 27 /4/2020

34

Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 6388/BCH-TM - 22/12/2020

35

 Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 200/STTTT-VP - 23/3/2021
36 BCĐ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Đ/c Phạm Thanh Tân

CV 831 /STTTT - 03/9/2020

37

Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 837 /STTTT - 03/9/2020

38

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình

Đ/c Phạm Thanh Tân

CV 833 /STTTT - 03/9/2020

39

 Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình ( BCĐ 389)

Đ/c Phạm Thanh Tân

 CV 832 /STTTT - 03/9/2020

40

 Thành viên BCĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 836 /STTTT - 03/9/2020

41

 BCĐ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 835 /STTTT - 03/9/2020

42

BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 845 /STTTT - 04/9/2020

43

 BCĐ công tác gia đình tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 845 /STTTT - 04/9/2020

44

 BCĐ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tỉnh QB

Đ/c Phạm Thanh Tân CV 949/STTTT - 05 /10/2020

45

BCĐ CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030

   

 46

 BCĐ Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 1178/STTTT- VP - 08/12/2020

 47

 Ban chỉ đạo, Ban điều hành của tỉnh  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 1226/STTTT- VP - 17/12/2020

 48

 Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Binh  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 21/STTTT - 13/01/2021

 49

 Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 26/STTTT- VP - 13/01/2021

 50

 BCĐ phòng, chống tội phạm AIDS, tệ nạn xã hội và phong trao toàn dân bảo vệ ANTQ (138)  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 26/STTTT- VP - 15/01/2021

 51

 Ban tổ chức Đại hội Thể dục thẻ thao tỉnh Quảng Bình lầ thứ IX (2021-2022)  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 25/STTTT- VP - 15/01/2021

 52

 Ban chỉ huy PCTT-TKCN kiêm PTDS tỉnh năm 2021  Đ/c Phạm Thanh Tân CV 41/STTTT- VP - 20/01/2021

 53

 Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh   Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 42/STTTT- VP - 20/01/2021

 54

 Ban chỉ đạo Thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 65/STTTT- VP - 26/01/2021

55

 Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và BĐH Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 71/STTTT- VP - 27/01/2021

 56

 Hội đồng chấm điểm xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2020  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  CV 82/STTTT- VP - 28/01/2021

 57

 Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 117/STTTT- VP - 25/02/2021

 58

 Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW cấp tỉnh  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 129/STTTT- VP - 01/03/2021

59

 Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg cấp tỉnh   Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc CV 127/STTTT- VP - 01/03/2021

60

 Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biêu Hội đồng nhân dân" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 128/STTTT- VP - 01/03/2021

61

Hội đồng Giải báo chí Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 177/STTTT- VP - 15/03/2021

62

Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2021  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  CV 244/STTTT- VP - 05/4/2021

63

Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ III - năm 2021    

64

Ban Giám khảo Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ III - năm 2021  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  CV 261/STTTT- VP - 13/4/2021

65

Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021-2022  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc   CV 266/STTTT- VP - 15/4/2021

66

Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 355/STTTT- VP - 13/5/2021

67

Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016-2025 tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân  CV 431/STTTT- VP - 02/6/2021

68

Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Bình Lần thứ XXI -  năm 2021  Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc  CV 443/STTTT- VP - 04/6/2021

69

Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Quảng Bình  Đ/c Phạm Thanh Tân   CV 483/STTTT- VP - 15/6/2021

70

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bản tỉnh giai đoạn 2021-2025  Đ/c Hoàng Hữu Thái CV 518/STTTT- VP - 23/6/2021