Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Dự án nâng cấp, triển khai nhân rộng phần mềm một cửa liên thông tỉnh Quảng Bình 
1. Tên dự án: đầu tư nâng cấp, triển khai nhân rộng phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH đầu tư công nghệ Bắc Long Hưng.

4. Chủ nhiệm lập Dự án: Cử nhân Tin học Vũ Hưng.

5. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường công tác ứng dụng CNTT nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với công dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh ICT, thúc đẩy cải cách hành chính của tỉnh và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp thông qua môi trường điện tử, từng bước hướng tới tỉnh điện tử theo đúng định hướng về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015.

6. Nội dung và Quy mô đầu tư đầu tư :

- Xây dựng lõi phần mềm Một cửa dùng chung cho cấp Sở và triển khai cho 05 đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chuẩn hóa, nâng cấp hệ thống phần mềm Một cửa cấp huyện và triển khai cho các đơn vị: UBND thành phố Đồng Hới, UBND huyện Lệ Thủy, UBND huyện Quảng Ninh, UBND huyện Quảng Trạch, UBND huyện Bố Trạch, UBND huyện Minh Hóa, UBND huyện Tuyên Hóa.

- Xây dựng lõi phần mềm Một cửa dùng chung cấp xã và triển khai cho 15 đơn vị đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai hệ thống phần mềm (Dự kiến: Tại thành phố Đồng Hới, các phường: Đồng Phú, Đồng Mỹ, Nam Lý, Bắc Lý, Bảo Ninh; Tại huyện Quảng Ninh, các xã: Thị trấn Quán Hàu, Võ Ninh; Tại huyện Lệ Thủy, các thị trấn: Kiến Giang, Nông trường Lệ Ninh; Tại huyện Bố Trạch, các thị trấn: Hoàn Lão, Nông trường Việt Trung; Tại huyện Quảng Trạch, các xã: Thị trấn Ba Đồn, Quảng Phương; Tại huyện Tuyên Hóa: Thị trấn Đồng Lê; Tại huyện Minh Hóa: Thị trấn Quy Đạt).

- Xây dựng lõi phần mềm dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 và triển khai thực hiện tại 10 đơn vị.

- Xây dựng lõi phần mềm tổng hợp số liệu, chỉ đạo giải quyết dịch vụ công toàn tỉnh.

- Đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ quản trị và cán bộ của các đơn vị tham gia vận hành phần mềm.

7. Địa điểm xây dựng:  Tại 05 đơn vị cấp Sở, 7 đơn vị cấp huyện, thành phố và 15 đơn vị cấp xã.

8. Tổng mức đầu tư:    8.895 triệu đồng.

9. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Cân đối từ chương trình nguồn vốn Khoa học và Công nghệ).

10. Phân kỳ đầu tư: Dự án chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 5.930.000.000 đồng.

- Xây dựng lõi phần mềm Một cửa dùng chung cho cấp Sở và triển khai cho 05 đơn vị: Sở Nội Vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Xây dựng lõi phần mềm dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 và triển khai thực hiện tại 10 đơn vị.

- Xây dựng lõi phần mềm tổng hợp số liệu, chỉ đạo giải quyết dịch vụ công toàn tỉnh.

- Đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ quản trị và cán bộ của các đơn vị tham gia vận hành phần mềm.

- Giai đoạn 2: Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 2.965 triệu đồng.

Triển khai thực hiện các hạng mục còn lại

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014 - 2015.