Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014 

         Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-HĐ ngày 25/11/2013 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

          - Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong Sở; các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Sở ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong ngành thường xuyên được tiếp cận với các văn bản pháp luật mới, sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ trong thực thi nhiệm vụ, trong hoạt động kinh doanh.

2. Yêu cầu:

                - Kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật chuyên ngành, các quy định mới được sửa đổi, bổ sung; các văn bản pháp luật gắn với quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

                - Bám sát nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước, để có sự lựa chọn phổ biến phù hợp, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong Sở

Tập trung phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Tiếp công dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

- Hình thức: Tổ chức Hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, cuộc họp của các tổ chức đoàn thể; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức tìm hiểu pháp luật thông qua Tủ sách pháp luật của Sở hoặc tra cứu trên mạng internet.

- Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

- Bộ phận chủ trì: Thanh tra Sở

- Bộ phận thực hiện: Thanh tra Sở, Văn phòng Sở

2. Phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức ở cơ sở; các doanh nghiệp hoạt động trong ngành

- Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật chuyên ngành, mới được ban hành hoặc mới được sửa đổi, bổ sung cho cán bộ, công chức phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện, người quản lý hoặc chủ các doanh nghiệp hoạt động trong ngành như: Luật Xuất bản; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỷ thuật; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

+ Hình thức: Tổ chức Hội nghị phổ biến tập trung, biên soạn in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp để cấp phát.

+ Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2014

+ Bộ phận chủ trì: Thanh tra Sở

+ Bộ phận thực hiện: Thanh tra Sở; phòng Bưu chính, Viễn thông; phòng Báo chí, Xuất bản.

- Tiếp tục triển khai phổ biến Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh cho Người phát ngôn các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã.

+ Hình thức: Tổ chức Hội nghị phổ biến tập trung, biên soạn in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp để cấp phát.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014

+ Bộ phận chủ trì: phòng Báo chí, Xuất bản

+ Bộ phận thực hiện: phòng Báo chí, Xuất bản; Thanh tra Sở.

3. Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên báo chí; tăng cường công tác đăng tải các tin, bài viết, bài phản ánh liên quan đến công tác phổ biến pháp luật nhằm chuyển tải các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của nhân dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

+ Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

+ Bộ phận chủ trì: Phòng Báo chí, Xuất bản

- Phối hợp với Chương trình 212 xây dựng các chuyên mục phổ biến pháp luật về thông tin và truyền thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở nhằm phổ biến các văn bản pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông.

+ Thời gian: Thực hiện cả năm 2014

+ Bộ phận chủ trì: phòng Báo chí, Xuất bản

+ Bộ phận thực hiện: phòng Báo chí, Xuất bản; Ban Biên tập cổng/trang thông tin điện tử; các phòng có đăng ký chuyên mục trong năm 2014.

III. KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí:

Kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật được trích trong nguồn kinh phí hoạt động của Sở được cấp trong năm 2014 và các nguồn kinh phí khác.

2. Tổ chức thực hiện:

Thanh tra Sở chủ trì, làm đầu mối giám sát, đôn đốc các phòng có liên quan triển khai tổ chức thực hiện. Định kỳ tham mưu xây dựng báo cáo kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở gửi cơ quan chức năng theo quy định.

           Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt./.