Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CỦA SỞ TT&TT QUẢNG BÌNH NĂM 2014 

                I. THANH TRA SỞ

1. Công tác thanh tra

 

 

TT

 

CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Thanh tra, kiểm tra hành chính

 

1

Thanh tra hành chính, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở).

 

Tháng 7

 

 

 

2

- Kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các phòng, ban thuộc Sở.

 

 

Cả năm

 

II

Thanh tra lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện

 

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel Quảng Bình.

 

Tháng 3

 

 

2

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ internet, giá cước, khuyến mại đối với Viễn thông Quảng Bình, Chi nhánh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Quảng Bình và các đại lý của doanh nghiệp.

 

Tháng 10

 

 

3

Thanh tra hoạt động đăng ký, quản lý thuê bao di động trả trước, giá cước, khuyến mại đối với Chi nhánh Viettel Quảng Bình, Chi nhánh Mobifone Quảng Bình.

 

Tháng 7

 

 

4

Thanh tra việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với mạng vô tuyến dùng riêng và mạng Đài PTTH phát sóng trong phạm vi nội tỉnh.

 

Tháng 9

 

III

Thanh tra lĩnh vực Truyền thanh - Truyền hình

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đối với Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình Cáp SaigonTourist tỉnh Quảng Bình và các đại lý cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn.

 

Tháng 6

 

IV

Thanh tra lĩnh vực Công nghệ thông tin

 

 

Thanh tra việc chứng nhận và công bố hợp quy đối sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh sản phẩm, thiết bị công nghệ thông tin trên địa bàn.

 

 

Tháng 4, 8

 

V

Thanh tra lĩnh vực in, phát hành

 

 

Thanh tra hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực in, phô tô coppy, phát hành xuất bản phẩm (phối hợp Đội Liên ngành phòng, chống in lậu của tỉnh).

 

 

Tháng 5, 12

 

VI

Các cuộc thanh tra, kiểm tra khác

 

1

Tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Giám đốc Sở giao.

 

Cả năm

 

 

2

Phối hợp tổ chức các cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thông tin và truyền thông.

 

Cả năm

 

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu xây dựng, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì rà soát việc thực thi văn bản quy phạm pháp luật của các tập thể, cá nhân thuộc Sở.

 3. Tổ chức Hội nghị

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện, các đơn vị có liên quan.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

4. Công tác phối hợp

- Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn các huyện.

- Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI tổ chức kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với mạng vô tuyến công cộng trên địa bàn tỉnh.

II. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

TT

 

CÁC CUỘC KIỂM TRA

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Phòng Bưu chính, Viễn thông

 

1

Kiểm tra chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp viễn thông trong việc phát triển, vận hành, khai thác, sử dụng hạ tầng trạm BTS trên địa bàn.

 

Quý III

 

 

2

Kiểm tra việc sử dụng chung hạ tầng viễn thông thụ động, chỉnh trang cáp ở khu vực đô thị đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

 

Quý IV

 

 

 

3

- Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới Ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2015.

- Kiểm tra hoạt động điểm Bưu điện - Văn hoá xã và việc thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã giai đoạn 2013 -2020.

 

 

Quý II

 

4

Kiểm tra phương án phòng, chống lụt, bão năm 2014 đối với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

Quý IV

 

II

Phòng Công nghệ thông tin

 

 

Kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Quản lý Văn bản điều hành và hồ sơ công việc, Thư điện tử công vụ, An toàn an ninh thông tin.v.v...) đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

 

Quý II, III

 

III

Phòng Báo chí, Xuất bản

 

1

Kiểm tra việc cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Quý II

 

 

2

Kiểm tra hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với UBND cấp huyện.

 

Quý IV