Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn

Trụ sở: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

Địa chỉ: 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3844456

Fax: (0232) 3844456

Email: stttt@quangbinh.gov.vn

Website: https://stttt.quangbinh.gov.vn